2011 г.

Национално изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Пловдив, 11 – 14 май 2011 г.

Това е деветото поред Национално изложение на стоки и услуги. На него се представиха 44 специализирани предприятия и кооперации от 5 национално представителни организации - Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Националния съюз на кооперациите на инвалиди, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Съюза на глухите и Съюза на слепите в България. Участие тази година в общото представяне на НФРИ и НС на КИ взеха общо 18 специализирани предприятия, от тях 10 членове на НФРИ. Това са: „ПРОЛЕТ” ЕООД от гр.Пирдоп, „Мир – И” от гр.Етрополе, „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ” ООД от гр.Пловдив, „АВИС” ЕООД от гр.Казанлък, „МАЛЬОВИЦА” ЕООД от гр.Самоков, „ЛОЗАНА” ЕАД от гр.София, „МЕРЕСЕВ” ЕООД от гр.Стара Загора, „НИЯ– МИЛВА” от гр.Хасково, „ХЪЧИТЕКС” от гр.Пловдив, „Савина – Сабина Данева” ЕТ от гр.Ямбол.

Целта на организираното изложение бе да се популяризира дейността на специализираните фирми и кооперации на хора с увреждания и да се представи пред обществеността приносът, който имат в икономиката на страната.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов дойде на Международния панаир в Пловдив на 12 май. Той посети и Националното изложение за стоки и услуги на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Министърът заяви, че подкрепя идеята от следващата година изложението да се превърне в международно с финансовата подкрепа и на Европейската комисия.

Определи Националното изложение като изключително важен форум за фирмите от сектора, които са над 120, осигуряват повече от 2000 работни места и успяха да ги запазят в кризата.

Кръгла маса „Бизнес средата – фактор за социално включване”

Тя се проведе в рамките на Националното изложение в Пловдив на 12 май 2011 г. Бяха обсъдени проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания и промяната на нормативната уредба за дейността на специализираните предприятия и кооперации, както и възможностите на две оперативни програми - „Конкурентноспособност“ за социални иновации в предприятията, и „Човешки ресурси“ за квалификация. Възможностите за увеличаване на конкурентноспособността на предприятията, необходимостта от поръчки за специализираните предприятия и данъчни облекчения - това бяха главните теми в изказванията на участниците.

Сред официалните лица бяха Кирил Николов - представител на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ към Европейската комисия, Марко Пиполини – директор на Учебен център ИРЕКООП - Тоскана и делегация от италианската област Тоскана, за да представят своя опит в социалната икономика, Валентина Симеонова - зам.-министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски - изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, Ивайло Иванов - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Мария Георгиева - директор на Регионална дирекция по заетостта в Пловдив, Пламен Гергинов - експерт в Министерството на труда и социалната политика, Иван Соколов – изпълнителен директор на Международен панаир - Пловдив. От страна на национално представителните работодателски организации на хора с увреждания участваха: Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди, Маринела Ангелова, председател на Националния съюз на кооперациите на инвалидите и Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на ТПК, управители и председатели на специализираните предприятия и кооперации.

Зам.-министър Валентина Симеонова сподели удовлетворението си от организираното изложение и високото качеството на продукцията на специализираните предприятия и кооперации, защото за да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, тези предприятия е необходимо да произвеждат продукция с високо качество. Тя изтъкна, че от предишната кръгла маса през 2010 г., когато се поставиха основни проблеми от участниците в нея, МТСП е подкрепило повечето от предложенията. Факт е разработената Стратегия за заетост на хората с увреждания до 2020 г.; подадени са 32 проекта от специализираните предприятия по схемата, насочена за тях по ОП «Конкурентноспособност», очаква се да стартира схемата за обучение и социални услуги за специализираните предприятия «Шанс за всички» по ОП «РЧР», извършени са законодателни промени - вече се преотстъпват 50 % вместо 30% от внесените осигуровки от специализираните предприятия. МТСП е приело и предложенията на национално представителните работодателски организации по отношение на промените в Закона за обществени поръчки с цел създаване на инструмент за подкрепа за специализираните предприятия. Голяма част от исканията на участниците в миналогодишната кръгла маса вече не стоят на дневен ред.

Г-н Марко Пиполини представи опита в социалната икономика в италианската област Тоскана.

Изказванията, които последваха, бяха критични, но и разумни. Всеки даваше и препоръка за решение от гледна точка на своя съюз или организация.

Елка Тодорова постави въпроса за изготвяне на мехамизъм за въвеждане на квотния принцип и създаване на данъчни стимули за работодатели в обичайна работна среда да наемат хора с увреждания. А за специализираните предприятия и кооперации, по линия на националното финансиране, да се увеличат средствата за техните социални и инвестиционни проекти, с които кандидатстват в Агенцията за хората с увреждания. По този начин чрез завишаване на държавните субсидиите ще могат да кандидатстват по-голям брой специализирани предприятия и кооперации, защото именно това е реалният инструмент да бъдат подкрепени от държавата.

Маринела Ангелова постави въпроса за преотстъпване на ДДС или намаляване на ставката за специализираните предприятия и кооперации, като се аргументира с обстоятелството, че тези предприятия внасят значително по-високи суми в бюджета на страната, в сравнение с облекченията и субсидиите, които получават.

Пламен Гергинов от МТСП представи новата схема «Шанс за всички», насочена към специализираните предприятия и другите програми за работодатели по ОП «РЧР», които подпомагат заетостта и обучението на хора с увреждания. Васил Панев предложи да се задължат министерствата, държавните и общинскитe предприятия, когато стоките и услугите, предмет на обществени поръчки, са включени в Списъка, утвърден с Решение № 835 на МС на Р.България, да се канят за участие само специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, а обществените поръчки за детски градини, училища, ВУЗ, спортни площадки, болници, ДКЦ, санаториуми и други лечебни и профилактични заведения да бъдат организирани и насочени изцяло към специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания.

Участниците в кръглата маса настояха за по-активна държавна подкрепа за решаване на неотложните проблеми при осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания както във връзка с финансовата обезпеченост на дейността на специализираните предприятия и кооперации, така и с актуализиране на нормативната уредба в контекста на новите икономически условия, с цел разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания.

От станалите дискусии национално представителните работодателски организации на хора с увреждания решиха да се изготви и подпише Обръщение с техните искания и предложения, което да отправят до Правителството.