INNOVENTER (BG)

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

• Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди

• Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“

• Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив

• Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания

• Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър

• Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция

• Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония

• Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия

ПРОЕКТНА ИДЕЯ

Целта на проекта е да допринесе за растежа и конкуретноспособността посредством иновации, прилагайки социални иновационни аспекти в обучението по социално предприемачество с подкрепата на съвместна Предприемаческа обучителна мрежа.

Същността на проекта е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на МСП и развитие на предприемачеството чрез вкарване на социални аспекти в страните-участници и извън тях.

ЦЕЛИ

• Разработване на учебна програма и обучителни теми, които да увеличат конкурентоспособността на МСП чрез посещения на обучители на разменни начала.

• Прилагане на нови, иновативни обучение и методи/ инструменти (онлайн/ мобилна платформа) чрез трансфер на знания и технологии.

• Подпомагане на обучения, насочени към стартъп бизнеси.

• Разпространяване на информация сред обучителни институции и бизнес кръгове в региона Балкани-Средиземно море (вкл. трансфер на най-добри практики и ноу-хау), за да се подобри качеството на професионалното обучение, което да отговаря по-добре на нужните умения за пазара на труда.

• Подкрепа при създаването на партньорства между обучителни/ образователни центрове, насочени към актуализация на уменията на предприемачите чрез общи програми, пригодени към нуждите на МСП.

• Организиране на обучения, подкрепящи предприемаческите начин на мислене /умения/ капацитет, насочени еднакво към безработни и други групи в затруднено положение.

• Създаване на връзка на транснационално ниво между предприемачи и подобряване на конкурентоспособността чрез споделяне на най-добри практики/ знание, създаване на общи методологии и предразполагане към създаване на ментори вътре в МСП.

• Създаване на мрежа от транснационални ментори, които имат желание да участват в новосъздадени/ млади бизнеси.

• Стимулиране на участие от страна на местни/ регионални/ национални власти с цел включване на бедни/ групи в затруднено положение.

За контакти: Вера Велева, nfrisofia@abv.bg

Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

 • https://innoventer.eu
 • Резюме на проекта
 • ПУБЛИКАЦИИ

  --------------------------------------------

  НФРИ представи ИНОВЕНТЪР на два регионални форума за социално предприемачество
  13.12.2018

  В периода м.ноември – м.декември 2018 г. се проведоха регионални форума за социално предприемачество за стимулиране и популяризиране на дейността на социалните предприятия и кооперации, които предоставят локално своите продукти или услуги.
  Регионалните форуми целят идентифицирането и популяризирането на социалното предприемачество сред местната общност и превръщането в традиционна проява, която да се развива постепенно, обхващайки всички региони в България.
  - Регионален форум за социално предприемачество на 9-11 ноември 2018 г. в гр.Варна, в зала Пресцентър на Фестивалния и конгресен център.
  Форумът се проведе с две събития – изложение-базар на стоки и кръгла маса в два панела „Социално предприемачество, социална цел, социална добавена стойност” и „Регионални предизвикателства пред развитието на социалната икономика”.
  - Регионален форум за социално предприемачество на 11-13 декември 2018 г. в гр.София, зала Универсиада.
  Форумът включваше три събития:
  - Изложение-базар на стоки и услуги на социалните предприятия и кооперации;
  = Кръгла маса на тема „Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град” на 12.12.2018 г. в УНСС;
  - Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика” на 13.12.2018 г. в УНСС.
  Това са първите регионални форуми, извън Европейският ежегоден панаир в Пловдив, организирани на месно ниво за популяризиране на стоките и услугите произвеждани и предоставяни от социалните предприятия за хора с увреждания в България.
  Участие в проявите в двата форума взеха представители на общините в региона, регионалните представителствана държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие на социалното предприемачество, представители на научните среди и местната общност, работодатели, академични среди, граждани от регионите.
  По време на събитията, част от регионалните форуми, федерацията запозна посетителите с проекта Иновентър, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г. Акцент в разговорите бяха възможностите за включване в обучителната платформа по проект Иновентър.
  Посетителите получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с идеята на проекта за иновативна програма за професионално обучение.
  Участието в двата регионални форума за социално предприемачество допринесе за ползотворни контакти и включване на потенциални участници в иновативния курс по социално предприемачество в сферата на професионалното образование и обучение по проекта INNOVENTER. По този начин федерацията създаде предпоставки за популяризиране на създадената иновативна програма за професионално обучение и включване на повече заинтересовани участници в онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене по INNOVENTER.

  --------------------------------------------

  Национални награди за социални иновации
  11.12.2018

  На 11 декември 2018 г. в гр.София в рамките на награждаването за социални иновации, организирано от Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации, НФРИ представи проекта Иновентър, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ на Европейския съюз за транснационално сътрудничество.
  Посетителите получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с възможността от включване в иновативния курс по социално предприемачество INNOVENTER чрез онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене.

  --------------------------------------------

  Работен обяд с участници в пилотното обучение по социално предприемачество
  10.12.2018

  НФРИ организира работен обяд в градовете София на 29 ноември, Благоевград на 30 ноември и Бургас на 10 декември т.г. за набиране на пилотиращи участници в обучението по социално предприемачество INNOVENTER.
  Обучителите доц.-Маргарита Бакрачева, Елеонора Негулова и Цветка Петралийска представиха предстоящото обучение по проекта INNOVENTER. Бяха споделени инициативи и опит на бъдещите участници в пилотирането, както и се представиха допълнителни уточнения по логистиката по обучението.
  Срещите са част от изпълнението на проект INNOVENTER, финансиран от Програмата БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020.

  София, 29.11.2018

  Благоевград, 30.11.2018

  Бургас, 10.12.2018

  --------------------------------------------

  Проект INNOVENTER дава своя принос в организиране на разширен цикъл за дистанционно обучение и създаване на мрежа за обучително сътрудничество по социално предприемачество
  29.11.2018

  На 26 и 27 ноември 2018 година в гр. София се проведоха събития по проекта с международно участие, в които експерти от България, Гърция, Македония, Албания и Кипър обсъждаха постигнатото по проект INNOVENTER. Целта на срещите бе да се обмени опит и експертиза относно начините, по които ще се организира разширения цикъл за дистанционно обучение по Програмата за социално предприемачество, чиято пилотна фаза предстои да се реализира в петте страни от обхвата на Програма Балкани-Средиземно море 2014-2020, финансираща проекта. Основната идея на програмата е да предложи професионално ориентирано обучение по социално предприемачество, така че предприемачите да могат да прилагат иновации като същевременно ангажират хора в неравностойно положение като служители.
  Експерти от партньорските организации споделиха своите виждания относно иновативния начин на обучение, който предстои да се приложи, посредством уводни сесии, допълващи сесии за дистанционно обучение чрез електронните инструменти /електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства чрез Google Play/ и обучителни сесии от съвместен екип с включване на широка група от обучаеми по места.
  В дискусията особено ценни бяха вижданията на учителите от средното образование, които дадоха своята гледна точка към пилотната фаза на обучителната програма.
  Водещият партньор – Национална федерация на работодателите на инвалиди представи напредъка по предложенията за включване на нова професия и нови специалности в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и нови позиции в Националната класификация на професиите и длъжностите в България.
  Представители на МТСП направиха кратко представяне на Закона за предприятията от социалната и солидарната икономика в контекста на възможностите, които се откриват пред социалното предприемачество в България.
  През втория ден от срещите акцент бе Планът за създаване на мрежа за обучително сътрудничество в България и обратната връзка от участниците относно тяхното включване в нея. От заявения интерес се видя, че мрежата има потенциал и предстои нейното неформално структуриране. Включването е без ограничения и на доброволен принцип, споделяйки идеите на INNOVENTER.
  В дискусиите и разговорите по време на двата дни бяха споделени добри практики, които ще се полват по време на пилотната фаза на обучението.

  --------------------------------------------

  Информационни работни срещи за представяне на модулите на Обучителна програма за Социално предприeмачество INNOVENTER
  29.10.2018

  През м.октомври 2018 г. НФРИ проведе три информационни работни среши за представяне на модулите на Обучителна програма за Социално предприeмачество INNOVENTER пред аудитория от малки и средни предприятия, представители на местната власт и неправителствения сектор. Тези срещи са част от изпълнението на проект INNOVENTER, финансиран от Програмата БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020.
  Един от основните резултати е свързан с разработената обучителна програма за социално предприeмачество, която е предвидено да бъде прпиложена по един иновативен начин чрез микс от въвеждащи сесии, дистанционно представени сесии през електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства и сесии лице в лице.

  Благоевград, 12-13 октомври 2018

  БСофия, 19-20 октомври 2018

  Бургас, 26-27 октомври 2018

  --------------------------------------------

  Международна работна среща по проекта за социално предприемачество ИНОВЕНТЪР, Никозия, Кипър
  20.09.2018

  На 18 и 19 септември 2018 г. в Никозия, Кипър се проведе третата работна среща по проект Иновентър. Обсъдиха се различни възможности за подобряване на обучението по социално предприемачество в няколко държави в Югоизточна Европа. По проекта предстоят пробни обучения с обучители от различни държави.
  На 20 и 21 септември 2018 г. доц. д-р Маргарита Бакрачева и Елеонора Негулова представители на НФРИ. Д-р Иван Карагьозов в качеството си на фасилитатор, засегна темата за етиката и морала в социалното предприемачество и запознаха международните партньорите с алтернативни подходи за представяне на обучителната програма за насърчаване на социалното предприемачество от обучителите.
  Проведе се и обучение за използване на онлайн и мобилни платформи (налични в Google Play под "INNOVENTER") INNOVENTER. Версиите са достъпни за англоезичните страни, Албания, България, Кипър, Македония и Гърция.

  --------------------------------------------

  Информационни работни срещи за Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР
  11.07.2018

  НФРИ проведе три информационни работни реши за Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР:
  - 3 юли 2018 година, Благоевград
  На 3 юли 2018 година в базата на Югозападния университет в Бачиново се проведе информационна среща Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР. В нея взеха участие преподаватели от Стопанския факултет и факултетите по Социология, предприемачи и неправителствени организации. Тази среща надграждаше с мнения предходните, проведени в Благоевград. Видимо интересът към обучителната програма се разраства. Установи се, че определени модули от нея могат да бъдат включени в програмата по предприемачество на Стопанския факултет. Социолозите също констатираха ползи от включването на темите на ИНОВЕНТЪР в техните курсове. Дискусията обхвана и начина на провеждане на пилотното обучение. Участниците заявиха интерес да се включат в него.
  - 4 юли 2018 година, София
  На 4 юли 2018 година в конферентната зала на хотел Сити бест Уестърн се проведе информационна среща на тема „Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР“. В нея взеха участие микро и малки предприятия, неправителствени организации, представители на институции на хора с увреждания. На срещата беше представена обучителната програма по социално предприемачество по отделните обучителни модули, както и индикативния график на следващите дейности по проекта. Участниците в срещата оживено дискутираха как всеки един от тях би могъл да допринесе за популяризирането на целите и резултатите по проекта, както и кои са възможностите за мултиплициращи ефекти. Беше препоръчано на НФРИ като водищ партньор да предложи на изп. директор на Агенцията за хора с увреждания да бъде разработена специална методика, която да насърчава и финансово подпомага социалното предприемачество. Други участници предложиха да се установи връзка с Фонда за микрокредитиране и да се види дали могат да се предложат инструменти за целево финансиране на стартиращи социални предприемачи, предвид на факта че като първи рисков фактор, желаещите да започнат икономическа дейност в социалното предприемачество, посочват липсата на достъпно финансиране на стартовата фаза.
  - 9 юли 2018 година, Бургас
  На 9 юли 2018 година в конферентната зала на бизнес център Флора се проведе информационна среща на тема „Ролята на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в професионалното образование и обучение и по проект ИНОВЕНТЪР“. В срещата взеха участие представители на микро и малкия бизнес в града, неправителствения сектор и обучителни институции.
  Експертите Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска представиха информация за досешните дейности, постигнатите междинни резултати, както и модулите на обучителната програма по социално предприемачество, с детайли относно съотвествието й с националната и европейска квалификационни рамки. Г-жа Елка Тодорова насърчи участниците да се включат в дискусията, като сподели опита на социалните предприятия, членове на НФРИ – водещ партньор по проекта. Ценни идеи, с принос по проекта, бяха предложени от малкия бизнес в сферата на туризма и услугите. Те бяха свързани с начина на популяризиране на пилотната фаза за тестване на обучението по социално предприемачество. Според тях много е важно как ще се проведе присъствената част от обучението, което иначе основно ще става он-лайн. Дискутираха се и формата за набиране на местни добри практики на социални предприемачи, които да бъдат ползвани като примери по време на обучението.
  За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

  --------------------------------------------

  Работна среща на екипа на НФРИ, Русенски университет и наблюдаващия партньор Вивес по проект INNOVENTER
  27.06.2018

  На 27 юни 2018 г. се проведе работна среща между обучителите от страна на НФРИ, представителите на академичната общност – доц. Даниел Павлов от Русенския университет „ Ангел Кънчев” и от наблюдаващия партньор Вивес проф. Джоузеф Таверние и проф.Рон Бейрънс.
  Белгийските наблюдатели дадоха своите препоръки за мрежата на Innoventer в България като много положителна. По отношение на материала на курса направиха някои коментари с цел оптимизиране - включване на подробен графичен материал за повишаване на интереса към модулите и включване на кратки видеоклипове с дидактическа цел като най-ефективни.
  Фокусът да бъде върху различията с традиционното предприемачество и спецификата на социалното предприемачество. Трябва да се обърне внимание на измерването на социалното въздействие, което става все по-важно.
  Предложиха учебната програма да бъде диференцирана за:
  • Средни училища
  • Висши учебни заведения
  Като обучението може да включва модулите, които вече са на разположение на уебсайта.
  След като направиха кратък преглед на всички модули от обучителната програма, беше предложено акцент да се даде на модулите 1,2,3 и 10, 11, 12 14.
  За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

  --------------------------------------------

  Работна среща – дискусия по проект INNOVENTER.EU
  29.06.2018

  В периода 26-27 юни 2018 в София се проведе двудневен интензивен работен семинар на тема „Обучителна програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU“ по проект INNOVENTER с представители на държавни институции, учители и преподаватели, работодатели и предприятия на хора с увреждания.
  По време на експертната среща Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска от екипа на НФРИ (водещ партньор на проектния консорциум INNOVENTER) представиха концепцията, целите и очакваните резултати от INNOVENTER, както и идеята за разработване на обучителната програма по социално предприемачество.
  Партньорите от Русенския университет „Ангел Кънчев“, се включиха активно в дискусията и запознаха участниците с идеята при разработването на обучитилната програма.
  Полезен поглед към обучителната програма “INNOVENTER” по социално предприемачество бе поднесен от проф. Джоузеф Таверние (бивш Министър на здравеопазването на Белгия и преподавател в наблюдаващия партньор – VIVES, Белгия). Другият представител на VIVES – проф.Рон Бейрънс обогати семинара с представяне на добри практики/казуси за социално предприемачество, начини за придобиване на знания, умения и компетентности по предприемачество – през опита на Белгия; разлики предприемач-социален предприемач.
  Дискусията протече по обхвата и методиката на обучителната програма по социално предприемачество по проект INNOVENTER.EU
  Всички участници поднесоха насърчаващи препоръки и допълнения към обучителната програма по социално предприемачество INNOVENTER, обучителните материали и интерактивната форма на обучение с пожелание за успешен старт на обученията.
  Доц. д-р Даниел Павлов от Русенския университет „Ангел Кънчев“ представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf
  Участниците изразиха своя интерес към мобилната платформа за електронно обучение по социално предприемачество, публикувана на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.
  През есента на 2018 се планират първите обучения по представената учебна програма.
  За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

  --------------------------------------------

 • ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР
 • ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР
  21.06.2018

  Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
  Къде и кога?
  4 ЮЛИ 2018 г., София
  3 ЮЛИ 2018г., Благоевград
  9 ЮЛИ 2018 г., Бургас
  Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас на nfrisofia@abv.bg

  --------------------------------------------

  Информационни работни срещи за Практическо въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕCVET) и нейното приложение в обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР
  11.06.2018

  НФРИ проведе три информационни работни реши за практическо въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ЕCVET) и нейното приложение в обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР:

  • 5 юни 2018 г., София

  • 6 юни 2018 г., Благоевград

  В Благоевград участниците активно участваха в дискусията и предложиха да бъде поканена българската православна църква в следващите срещи, като инситуция, която може да бъде пример в социалното предприемачество. Като подходящ партньор беше идентифициран Югозападния Университет, по-специално с неговите Стопански факултет и факултета по Социология, в чиито програми би могло да залегнат темите от обучителната програма на проекта.

  • 8 юни 2018 г., Бургас

  Лектори бяха експерт-обучителите Елеонора Негулова и Цветка Петралийска.
  Участниците одобриха необходимостта от такова обучение по социално предприемачество в съответствие с Националната квалификационна рамка (което съответствие и оценка са същите като Европейската квалификационна рамка).
  Дискусията се проведе основно по отношение на профила на професията "социално предприемачество" и нейната роля в малките и средните предприятия / МСП / и НПО. Беше отчетена възможността материалите по обучението да се използват във връзка с приложението на новата Наредбa №12.
  В Бургас беше полезно мнението на студентите по специалност "социална педагогика" по темата на дискусията.

  --------------------------------------------

  Експертни работни срещи по проект INNOVENTER за ECVET/EQF/NQF
  04.06.2018

  Националната федерация на работодателите на инвалиди проведе две експертни работни срещи по проект INNOVENTER на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)“ по проект INNOVENTER.
  Работните срещи се проведоха на 30-31.05.2018 г. в гр. София, в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел. Участие в работните срещи взеха:
  • представители на държавни институции, учители и преподаватели.
  • представители на работодатели и предприятия на хора с увреждания.
  Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, преподаватели в училища с икономическа насоченост, обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, предприемачи, собственици на бизнес, социални предприятия и местни власти. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея, които да бъдат качени в интернет на свободен достъп. Събитията бяха организирани в рамките на дейност 3.1.4 от проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество – INNOVENTER“.
  Елка Тодорова – ръководител на проекта откри и двете работни срещи. Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска представиха проекта INNOVENTER, а след кафе паузата стартира експертната дискусия по изискванията ECVET/EQF/NQF.
  Доц. д-р Даниел Павлов от Русенския университет „Ангел Кънчев“ представи накратко получената обратна връзка от експертните срещи по ECVET проведени от Русенския университет в град Русе и интереса към учебната програма по социално предприемачество, която е приложима, съгласно Наредба 12.
  Илия Гаралиев от МТСП приветства идеята за създаване на ДОС по специалността Социален предприемач.
  Всички участници изразиха интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите.
  Темата предизвика интерес и оживена дискусия като бяха обсъдени различни гледни точки и идеи. Повечето участници споделиха опита си в социалното предприемачество. Беше демонстрирано и желание за включване в предстоящите събития по проект INNOVENTER и мрежата на проекта.

  --------------------------------------------

 • Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР
 • Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР
  31.05.2018

  Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
  Къде и кога?
  5 ЮНИ 2018 г., София
  6 ЮНИ 2018 г., Благоевград
  8 ЮНИ 2018 г., Бургас
  Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас на nfrisofia@abv.bg

  --------------------------------------------

  Втора среща по проекта INNOVENTER – 24-25 април 2018 г., Тирана
  30.04.2018

  Представители на Националната федерация на работодателите на инвалиди, взеха участие във втората партньорска среща по проект INNOVENTER на 24-25 октомври 2017 г. в Тирана, Албания. Участници от екипа на НФРИ бяха Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска. Те представиха изпълнените от екипа на федерацията до момента задачи по работни пакети, свързани с разработка и разпространение на информационни материали, обратна връзка с работодателите и други.
  Основната цел на проекта е да се създаде учебна програма по социално предприемачество и модули към нея. Освен тях, ще бъдат предоставени и допълнителни спомагателни обучителни материали. Цялата тази информация ще бъде достъпна на български език, качена на мобилна и онлайн платформи за обучение на свободен достъп.
  Очаква се до есента на 2018 г. модулите по социално предприемачество на български език, заедно с допълнителните обучителни материали, да са качени он-лайн на уебсайта на проекта innoventer.eu, след което ще започне провеждането и на самите обучения.
  Проект INNOVENTER се реалира по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

  --------------------------------------------

 • НФРИ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОВЕНТЪР С УЧАСТИЕ С ЩАНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • НФРИ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОВЕНТЪР С УЧАСТИЕ С ЩАНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  19.04.2018

  В периода 16-18 април в гр. София, се проведе Седмия европейски форум за социално предприемачество, значимо събитие от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. През годините форумът в България се утвърди като успешна инициатива и практика, с цел насърчаване на потенциала на социалните предприятия в страната и чужбина, обмяна на Форумът бе съпътстващ с международна конференция по социална икономика на тема: „Социалната икономика за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се проведе по същото време в Бояна с участието на социалните министри от страните-членки на ЕС в този ден.
  Основната част от програмата на този форум бе изложението на изделия и услуги, изработени и предлагани от социалните предприятия. В голямата изложбена зала на хотел „Маринела” бяха представени повече от 100 социални предприятия от България, Испания, Италия, Словения, както и Одринската организация на хора с увреждания в Турция.
  Националната федерация на работодателите на инвалиди беше представена със свой щанд в експозиционната зала на форума в хотел Маринела. В продължение на три дни федерацията запозна посетителите с дейността си, както и с проекта Иновентър по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г. Акцент в разговорите бяха възможностите за включване в обучителната платформа по проект Иновентър.
  Сред посетителите на щанда бяха и представители на организации от Испания, Франция, Италия и Турция. Те също получиха от рекламните дипляни на консорциума по проекта и се запознаха с идеята на проекта за иновативна програма за професионално обучение и стартиране на обучителен курс по социално предприемачество, базиран на системата ECVET, както и онлайн обучителна платформа и мобилно приложение за дистанционно учене с база данни с успешни практики, видео материали и полезни ресурси. Разбира се, най-многобройни бяха посетителите от България, които и през трите дни имаха възможност да разглеждат щандовете на изложителите и да закупуват стоки, произведени от социални предприятия и трудово-производителни кооперации, в които са разкрити работни места за хора с увреждания.
  Участието в Седмия европейски панаир за социално предприемачество допринесе за ползотворни контакти за включване на потенциални обучаеми в иновативния курс по социално предприемачество в сферата на професионалното образование и обучение по проекта INNOVENTER. По този начин федерацията създаде предпоставки за популяризиране на създадената иновативна програма за професионално обучение и включване на повече заинтересовани участници в онлайн обучение и мобилно приложение за дистанционно учене по INNOVENTER.

  --------------------------------------------

 • Първа среща по проекта INNOVENTER - 26-27 октомври 2017 г., София
 • Първа среща по проекта INNOVENTER - 26-27 октомври 2017 г., София
  27.10.2017

  Националната федерация на работодателите на инвалиди, водещ партньор на проекта INNOVENTER по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, организира срещата за началото на проекта на 26-27 октомври 2017 г. в София.
  По време на първата международна среща на партньорите бяха обсъдени концепцията за проекта, целите, очакваните резултати, целевите групи и основните дейности. Бяха приети Стратегия за качество, Комуникационната стратегия и Комуникационния план, Стратегия и плана за разпространение, Вътрешна комуникационна платформа и система за архивиране на документи, Двустранните споразумения, Първи план за действие за изпълнение на проекта и др. документи.

  --------------------------------------------

  Информационен ден за управление на проекти по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, организиран от Националното звено - Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 4 октомври т.г. в София
  04.10.2017

  НФРИ като бенефициент по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г., взе участие в Информационния ден за управление на проекти по програмата на 4 октомври 2017 г. в Кооп Хотел – София. Участие в срещата взеха Е.Тодорова – председател на НФРИ и Станислава Тончева – сътрудник в НФРИ.
  Общата цел на Програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион от три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Бивша Югославска Република Македония.
  Целта на Информационния ден беше да представи изискванията на Програмата за изпълнение на проекта, включително системата за контрол на първо ниво и националното съфинансиране, както и да предостави подкрепа на всички бенефициенти, участващи в одобрените проекти-
  НФРИ работи по проект INNOVENTER по Програма „Балкани – Средиземно море“ по приоритетна ос 1: „Предприемачество и иновации“ за създаване на условия за партньорство в осъществяването на дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  --------------------------------------------

  НФРИ водещ партньор по проект INNOVENTER
  15.09.2017

  На 1.09.2017 г. започна работата по проект Иновативни професионални обучения по предприемачество (INNOVENTER) по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, една от двете програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които Република България участва през периода 2014 – 2020 г.
  Общата цел на Програмата е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион от три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Бивша Югославска Република Македония.
  Координатор е Националната федерация на работодателите на инвалиди (София). Партньори по проекта са Русенски университет "Ангел Кънчев" и Асоциация "Мария Кюри" (България), Albania Community Assist (Албания), DYEKO - Support Network for Entrepreneurship and Social Economy (Гърция), Management Consulting Association MCA2000 (Македония) и Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Кипър). Общият бюджет на проекта е 833 110,76 евро. Неговата цел е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на малки и средни предприятия и развитие на предприемачеството чрез въвеждане на социални аспекти.
  Първата среща на консорциума по проекта се проведе през м.октомври 2017 г. в гр. София.
  Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

  --------------------------------------------

 • Европейски проект “INNOVENTER”– концепция, цели, очаквани резултати