Първа среща по проекта INNOVENTER - 26-27 октомври 2017 г., София

Фотография

Фотография

Националната федерация на работодателите на инвалиди, водещ партньор на проекта INNOVENTER по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“  2014-2020, организира срещата за началото на проекта на 26-27 октомври 2017 г. в хотел Aкорд в София.

По време на първата международна среща на партньорите беше представена концепцията за проекта, целите, очакваните резултати, целевите групи и основните дейности. Бяха приети Стратегия за качество, Комуникационната стратегия и Комуникационния план, Стратегия и плана за разпространение, Вътрешна комуникационна платформа и система за архивиране на документи, Двустранните споразумения, Първи план за действие за изпълнение на проекта и др. документи.

Резюме на проекта: http://www.interreg-balkanmed.eu/gallery/Files/Project_Events/INNOVENTER/PPT_2_Project-Overview.pdf