Coach@Work (BG)

COACH@WORK : Обучителна програма за трудов коучър за подкрепена заетост

Професионален обучителен курс и EQAVET оценъчна система проследяване на качеството на трудови коучъри и доставчици на услуги по подкрепена заетост за хора с увреждания“

 

ЗА ПРОЕКТА

Този проект надгражда постиженията от предходният Европейски проект „T-EST“ (www.t-est.eu). Като резултат от него трудови коучъри и хора с увреждания бяха обучени така, че да повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.

Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за осъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта ще разработят още професионална обучителна програма за трудови коучъри и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма ще бъде създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя ще включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от трудовия коучър.

В допълнение партньорите по проекта ще разработят и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидастване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

 

Ключови понятия

Подкрепена заетост – метод на работа с хора с увреждания и други групи в неравностойно положение, за да имат достъп до пазара на труда и постоянна платена работа.
Трудов коучър – професионалист, който е специално обучен да подкрепя хора с увреждания в процеса на търсене и задържане на подходяща платена работа.
EQAVET – Европейска система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение е концепция, обединяващи държави-членки, социалните партньори и Европейската комисия за насърчаване на Европейското сътрудничество в развитието и подобряването на осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
ECVET – Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение е предназначена да улесни признаването на резултатите от учене в съответствие с националното законодателство, в рамките на мобилността и с цел придобиване на квалификация.
Резултати от учене – показатели за онова, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на процеса на обучение и се определят по отношение на знания, умения и компетенции
Признаване на резултатите от ученето – процесът на атестиране на официално постигнатите резултати от ученето чрез присъждане на учебни единици или квалификации.
Валидиране на резултатите от ученето – процесът, в който се потвърждава, че определени резултати от ученето, постигнати от учащия, съответстват на конкретни резултати, които са необходими за професионалната квалификация.

 

Пилотиране на професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост 2016-2017 – заявка за участие в обучения: тук

 

Партньори по проекта: http://supportemployment.eu/?page_id=49&lang=bg

 

www.supportemployment.eu

 

  • Coach@Work Brochure
  • Coach@Work Bulletin