Индустрия 4.0 (BG)

Проектът „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 е разработен по ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование" по Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Организации в проекта: Стопанска академия „Д. Ценов“ (Свищов) – водеща организация и партньори:

• НФРИ

• Акредитационен съвет на предприемачески ангажираните университети (Германия);

• Католически университет Сан Антонио (Испания);

• Университет в Ниш (Сърбия).

Последиците от Индустрия 4.0, като заетост, замяна на работната сила с изкуствен интелект, автоматизация и роботизация, 5 и 6 G мрежа, нови професии и умения, изисквани от пазара на труда, работата от разстояние и намаляване на работното време, ще повлияят значително на КСО по отношение на глобалната икономическа трансформация и генерирането на социални резултати. В тази светлина подготовката на бъдещите мениджъри и икономисти ще бъде от ключово значение за поддържане на социалните цели на бизнеса в нова среда с оглед новите предизвикателства.

Проектът се очаква да предостави информация за конкретните държави от партньорските организации относно степента и прилагането на подхода на ЕС за КСО спрямо променящата се икономическа среда във връзка с Индустрия 4.0, както и да допълни областите на КСО в Индустрия 4.0 по съществуващите учебни програми за развитие на знанията на студентите. Други предизвикателства, които ще бъдат реализирани с проекта са идентифициране на недостатъците в програмите за бизнес и управление в университетите по отношение на предизвикателствата пред КСО; създаване на солидна база за разбиране и справяне с реалността на интернационализацията и дигитализацията в националната и световната икономика; повишаване на привлекателността на работата в социалната и солидарна икономика успоредно с бизнес целите; разработване на практически помощен инструмент за университетски преподаватели, работещи върху икономиката на корпорациите.

Проектът предвижда създаване на курс на обучение на студенти по икономически специалности във висшите учебни заведения.

Продължителност на проекта: 24 месеца.

За контакти: Елка Тодорова, nfrisofia@abv.bg

----------------------------------------

ПУБЛИКАЦИИ

----------------------------------------

11.02.2021

В рамките на работата по проекта „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0“ (2020-1-BG01-KA203-079025) по Програма EРАЗЪМ+, НФРИ и партньорските организации от България, Германия, Испания и Сърбия завършиха фазата на изготвяне на анализ за корпоративната социална отговорност (КСО). Анализът обхваща следните области: Концепцията на ЕС за КСО и препоръките на ЕС (Зелена книга) в областта на КСО; Законодателство за КСО и примери за добри практики на социално отговорни компании в ЕС; Регионални характеристики в областта на КСО в страните по проекта; Текуща ситуация на фирмено ниво по отношение на КСО в участващите страни; Преглед на съществуващите учебни програми и програми за обучение, свързани с КСО, както и сравнение на потребностите и идентифициране на пропуски.

----------------------------------------

08.04.2021

Федерацията продължава изпълнението на проекта по програма EРАЗЪМ+ „ Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 “ (2020-1-BG01-KA203-079025). Партньорите разработват структурата на съответните тематични области и предвиждат разработените материали да обхващат: Еволюция на КСО; Технологии идващи с Индустрия 4.0; Възникващи социални предизвикателства и Нов стратегически модел на КСО.

----------------------------------------

02.06.2021

НФРИ и партньорските организации в рамките на проект „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0“ (2020-1-BG01-KA203-079025) по програма EРАЗЪМ+ стартираха онлайн проучване с цел идентифициране на някои икономически сектори, повлияни от Индустрия 4.0 поради пропуски в обучението в някои съществуващи университетски програми. Проучването включва отделни въпросници за студенти, преподаватели и бизнес експерти. Обхванатите области са: Измерения на КСО в цифровата икономика; КСО и социална легитимност; Еволюираща роля на заинтересованите страни; Етични и икономически аспекти за КСО; Технологии, идващи с Индустрия 4.0; Възникващи социални предизвикателства и Нови модели на КСО.