Профил на купувача

"Участие в телевизионни и радио предавания“ по ДБФП № BG05M9OP001-2.005-0116-C01, проект „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти по поръчка с предмет "Участие в телевизионни и радио предавания".

С настоящето ви уведомяваме, че удължаваме срока за събиране на оферти по поръчка с предмет "Участие в телевизионни и радио предавания" до 17.00 часа на 25.10.2019 г.

Отварянето на офертите ще се състои от 15.00 часа на 28.10.2019 г. в офиса на НФРИ - гр.София, ул.Раковски № 99, ет.13, офис 14.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от дата 23.10.2019

  • Протокол от дата 23.10.2019 [.PDF]
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Протокол от дата 29.10.2019

  • Протокол от дата 29.10.2019 [.PDF]