Приветствия

ПРИВЕТСТВИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”, 17 ЮНИ 2010 Г., СОФИЯ

Приветствие от г-жа Станка Шайлекова - Народен Представител, към участниците в Националната кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”, 17 юни 2010 г., София

Уважаема г-жо Тодорова,
Уважаеми госпожи и господа,

Благодаря първо на организаторите за поканата, която получих да взема участие в Кръглата маса за социалното включване на хората с увреждания. Пожелавам ви успех във вашата много отговорна, трудна и благородна задача, която си поставяте. Радвам се, че присъствам на този форум и имам възможност да приветствам участниците в него. Темата за заетостта е от първостепенно значение за интеграцията на хората с увреждания и всички трябва да осъзнаят реално, че това е важно за обществото.

Пожелавам Ви успех! Надявам се това, което сте си поставили като задачи днес да бъде постигнато. Благодаря!


Приветствие от г-н Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика, прочетено на участниците в Националната кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”, 17 юни 2010 г., София от Росица Стелиянова – Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта към МТСП

Уважаема г-жо Тодорова,
уважаеми дами и господа,
уважаема г-жо Народен представител,

Благодаря за поканата да участвам в организираната от Вас кръгла маса за предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания. Поздравявам Ви за усилията, насочени към повишаване на обществената чувствителност по темата за социалното включване.

Инициативата на националната федерация на работодателите на инвалиди ще представи добрите практики в осигуряването на заетост за хората с увреждания и ще допринесе за обмена на опит между всички заинтересовани страни. Грижата и осигуряването на заетост на хората в неравностойно положение са сред приоритетите на министерството на труда и социалната политика.

Пожелавам на Вас и участниците в кръгла мата маса успех в бъдещите начинания!


Приветствие от г-н Георги Георгиев, Член на Борда на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и председател на Националния алианс за социална отговорност, прочетено от председателя на НФРИ на участниците в Националната кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”, 17 юни 2010 г., София

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

Предварително поети от мен ангажименти, свързани с участие в друг национален форум, съвпадащ изцяло по време с кръглата маса не ми позволяват да съм пряк участник в този важен дебат на силно значима социална тема.

Въпреки това, оценявайки значимостта на събитието и вашата съпричастност, макар и задочно изпълнявам задължението си да ви приветствам от името на Борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Управителния съвет на Националния алианс за Социална Отговорност.

Специалните ни поздрави и благодарности са за идеята и организацията на Националната федерация на работодателите на инвалиди и на всички заинтересовани институции и най-вече местните власти и техните представители, търсещи решение в посока на темата на днешната кръгла маса и намерили възможност да участват в днешната дискусия.

От европейска гледна точка искам да ви уверя, че темата за социално включване чрез заетост е една от най-актуалните теми в Европа в социалната област и работата за хората с увреждания. Специалистите в тази област добре знаят, че заетостта не само носи доходи и прави ненужни помощите, но и прави равни хората, които са принудени да преодоляват ограниченията на съдбата си.

Смея да мисля и споделя, че в последно време в България се мисли по европейски, имайки предвид, че по тази тема освен настоящата кръгла маса, такава се проведе преди два месеца в Пловдив, а след седмица предстои Национален форум на Националния Алианс за Социална Отговорност във Варна. Това безспорно трябва да се отрази в реалния живот на хората с увреждания. Като добавя към значимостта на темата и значимостта на свързването й с ангажиментите на местните власти, въпросът става изключително важен и съдържателен. Отговорностите на местната власт не само са европейски приоритет, но и важен фактор в развитието на децентрализацията и регионалното развитие на България. Казвайки всичко това, изразявам нашата увереност, че проекциите на работата ви днес тук ще се пренесат както във вашата бъдеща работа по места, така и в цялостната национална политика, водеща до по-добро качество на живот за хората с увреждания в България.

Във връзка с това приемете съпричастността на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

От името на Националния алианс за социална отговорност благодаря на тези от вас, които вече са членове на тази нова национална организация, работеща за една нова социална ангажираност и политика в България, участват в националните ни форуми, както и да поканя и останалите по-скоро всички общини на едно ново национално партньорство в подобряване живота на хората с увреждания.

С благодарност към, всички вас ви желая успех в работата.


Приветствие от г-н Ергин Емин – изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони, към участниците в Националната кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”, 17 юни 2010 г., София

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
ДАМИ И ГОСПОДА!

Сърдечно приветствам всички организатори, участници и гости на Националната кръгла маса посветена на местните власти и заетостта на хората с увреждания. Социалната работа, изразена в служба на хората с ограничени физически възможности е дейност, която е най-близо до евангелските заповеди, предписващи ни да обичаме нашите ближни. Несъмнено, акциите на милосърдие, подобни на днешната инициатива, са достойни за всестранно одобрение и поддръжка.

Асоциацията на българските градове и региони със съжаление отбелязва, че хората с увреждания остават една от най-уязвимите и слабо защитени групи от нашето население. Грижата за тях все още не е важна част от обществения морал, нито е приоритет на държавната политика. Думите преобладават над делата. Като допълнение към социалните бариери хората с увреждания се сблъскват и с архитектурни препятствия, които ограничават техния достъп до обществени услуги и затрудняват реализацията на техните права. По-голямата част от пътищата, жилищните сгради и обществените съоръжения (включително общественият транспорт) не разполагат със специални устройства за нуждаещите се. Лицата със сетивни увреждания са изцяло отстранени от информационния свят,тъй като обществените услуги не предлагат информация в необходимата форма, като брайлова система и жестомимичен език.

Често хората с увреждания се изключват от процесите на вземане на решения, включително и от правото им да участват в избори. В повечето случаи това се дължи на бариери за достъп като липсата на достъп до разбираем носител на информация или архитектурен достъп до местата за гласуване. Многобройни са проблемите пред реализацията на правото на труд на лицата с увреждания в България. Те се дължат на съществуващата висока безработица в страната, липсата на адаптирана среда, липсата на възможности за образование и професионална квалификация. Всичко това прави хората в неравностойно положение неконкурентни на пазара на труда.

Основната цел на правителствената програмата трябва да бъде осигуряване на заетост на безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст за преодоляване на социалната им изолация.

В член 6 от Конституцията на Република България е казано, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права и всички са равни пред закона. Основният ни закон прокламира, че всички имат право на труд, като държавата създава условия за осъществяване на това право на лицата с психически и физически увреждания и те „се намират под особена закрила на държавата и обществото“.

Консолидираното становище на експертите в тази област е, че новият подход към лицата с увреждания е не като към социално слаби и нуждаещи се постоянно от социално подпомагане, а като към личности, които трябва да бъдат интегрирани в обществото и подпомогнати да реализират своя потенциал. Иначе казано „нека им помогнем, за да могат те сами също да си помогнат“.това става чрез забрана за дискриминация, интегрирано образование, обща работна среда, достъпна архитектурна среда, индивидуална оценка на увреждането и подпомагане на лицата с увреждания да участват реално в обществения и политическия живот.

Необходимо е да се отразява опитът на хора, сблъскали се по някакъв начин със социалното неравенство и бедността, и да се осигури достъп до всички информационни източници относно социалното неравенство и бедността, включително изследванията и опита на неправителствените организации.

И тук искам, от името на АБГР да ви обещая, че членовете на нашата организация ще направят всичко по силите си, за да бъдат постигнати по- горе описаните дейности.

Искам да завърша с едни незаслужено забравени думи изречени от знаменития индийски мъдрец Свами Вивекананда в края на Деветнадесети век, но и днес носещи изключителна морална стойност: «На нас ни е дадено огромно благо и затова ни е позволено да внасяме своята лепта, защото иначе не бихме могли да растем и да се развиваме. И така, нека дарителят да падне на колене и да поблагодари, а дареният да се изправи и да разреши!» Свами Вивекананда е първият човек, запознал западната цивилизация с ценностите на източната философия.

Пожелавам ви успешна работа!