Национален форум „Правото на труд – път към достоен живот”, 04 октомври 2011 г. в гр. София