Конференция на високо равнище «Нови предизвикателства в Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г.»

Конференция на високо равнище «Нови предизвикателства в Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г.», Будапеща, 19-20 април 2011 г., организирана от Унгарското председателство на Европейския съюз, а на 21 април - второто заседание на конференцията акцентира върху работата и капацитета на хората, живеещи с ревматизъм и двигателни заболявания.

Конференцията беше открита от Миклош Солтеш, министър по въпросите на социалната политика, семейството и младежка на Унгария откри конференцията като засегна основни ключови въпроси по отношение политиките за хората с увреждания. Приветствия към участниците в конференцията направиха: Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, комисар по правосъдие, основни права и гражданство, чрез конфренетна връзка; Адам Коша - член на Европейския парламент; Елизабет Фьолдеши – зам.-председател на Европейския форум на хората с увреждания.

Председателят на федерацията Е.Тодорова като член на делегацията от страна на РБългария взе участие в панелите свързани със заетостта на хората с увреждания.

По изпълнението на Европейската стратегия на хората с увреждания отношение взеха Миклош Солтеш призова системата на образованието да подпомогне по-голям брой хората с увреждания да получат работа и да се реализират на свободния пазар на труда. В същото време, допълни, че основната голяма група, която все още не може да получи подходящо образование или да не се реализира на пазара на труда като статистика е едно лице с увреждания на всеки две. Тази група се нуждае от специална защитена заетост. Държавният секретар отбеляза, че традиционната лека промишленост, като дрехи, обувки и производството на картонажни изделия, може да осигури подходяща работа за хората с увреждания. Тези сектори обаче, са изключително намалени като производство в континента през последните десетилетия, и е време да се съживят някои от тези сектори в Европа. Във връзка с Конвенцията на ООН за хората с увреждания, оценявайки работата по въпросите на уврежданията от белгийското председателство, гСолтеш изрази надежда, че предстоящите полско председателство ще продължи да работи за подобряваване качеството на живот на хората с увреждания.

Говорейки от името на Белгия, държавния секретар по социални въпроси и въпросите на хората с увреждания Жан-Марк Делизе, заяви, че испанско-белгийско-унгарското председателство трябва да се гордее с постиженията си досега. Подчерта, че страната му е работила усилено по време на мандата си от председателството на ЕС, при насърчаване на ЕС да ратифицира Конвенцията на ООН от 2006 г., за правата на хората с увреждания. Белгийският държавен секретар приветства решението на унгарското председателство за провеждане на конференция, посветена на много важната, но често пренебрегвана тема за Европейската стратегия на хората с увреждания 2010-2020, която бе представена от Европейската комисия през ноември 2010 г., и на работоспособността на хората, живеещи от ревматизъм и двигателни заболявания.

Съветникът на труда и социалната политика на полското Постоянно представителство в Брюксел, Януш Галезиак, каза, че след като има приета Стратегия за хората с увреждания е време държавите-членки и ЕС да започнат изпълнението на постановките в нея. Подчерта, че уврежданията са многомерни явление, затова следва да се предприемат мерки във всички области на политиката за хората с увреждания - образование, заетост, здравеопазване и транспорт. Полският съветник увери участниците в конференцията, че животът на хората с увреждания ще продължи да бъде ключова тема в дневния ред на ЕС по време на мандата на полското председателство.

Презентации за активни политики във връзка с изпълнението на стратегията, в отделните панели направиха Жем Алехандре, Министерство на здравеопазването, социалната политика и равенството на Испания; Йохан Тен Гюзндам – шеф по правата на хората с увреждания в Европейската комисия; Ласло Андор, комисар по заетостта, социалните въпроси и включване в ЕК; Марк Пристли, Академична мрежа на европейските експерти по въпросите на хората с увреждания; Ян Спорън – гл.секретар на Европейската платформа за рехабилитация; Адам Коша – член на Европейския Парламент; Люк Зелдерло – ген.секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и други.

На 21 април се проведе конференцията във връзка с Предизвикателства, работоспособност и предотвратяване на увреждания в Европейския съюз. Тази конференция на високо равнище, беше организирана съгласно приоритетите и изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020. Основни теми на конференцията бяха профилактика на заболяванията, насочени към предотвратяване на уврежданията и подобряване на капацитета и подкрепата за рехабилитация. Беше изтъкнато, че една от основните причини за инвалидност са ревматичните заболявания и тези на опорно двигателния апарат. Превенцията, скрининга и подходящото лечение на тези заболявания могат да подобрят качеството на живот, за поддържане на капацитета на пригодност на лицето и да имат положителен ефект върху икономиката като цяло.

Един от осемте основни области на европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 е "здраве". Съгласно стратегията, Европейската комисията ще подкрепи развитието на политиката за равен достъп до здравни грижи, включително качествени здравни и рехабилитационни услуги, предназначени за хора с увреждания. Тя ще обърне специално внимание на хората с увреждания при прилагането на политиките за справяне с неравнопоставеността в здравеопазването; насърчаване на действия в областта на здравословните и безопасни условия на труд с цел да се намалят рисковете на развиващите увреждания по време на професионалния живот и за подобряване на реинтеграцията на работници с увреждания, както и работи за предотвратяване на тези рискове.