Шести форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 8-10 юни 2011 г., Варна.

Организатор на форума бе Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

Предвид актуалните европейски и национални политики, важността и отговорността на развитието на социалната сфера и в частност решаващата роля на социалните услуги, през тази година Форума бе насочен към по-пълен, цялостен, тематичен обхват на социалните услуги с водещ акцент работата на Общините. Участие в него взеха над 170 представители и експерти на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Общини, Националния алианс за социална отговорност, доставчици на услуги, работодатели и др.

По време на откриването приветствия поднесоха Валентина Симеонова, зам. Министър на труда и социалната политика, от името на Мин. Тотю Младенов, Люк Зелдерло – Генерален секретар на EASPD и Кирил Йорданов – Кмет на град Варна.

По темата „Нов подход към повече и по-добри социални услуги за по-добър живот” говориха Зам.-министър на труда и социалната политика Валентина Симеонова, Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и Елка Тодорова – Представител на Националния съвет на хората с увреждания в България.

В работни групи за социалните услуги за хора с увреждания, социалните услуги за деца и социалните услуги за стари хора се обсъждаха теми като: делегиране на услугите и партньорство между общини и доставчици, деинституционализация, качество на услугите, стандарти, критерии и финансиране на социалните услуги.

Проведения професионален дебат, включваше много презентации, споделен опит, обсъдени проблеми и формулирани много препоръки и предложения. Участниците във форума се обединиха в общ документ, стимулиращ процеса на по-ускорено развитие на социалните услуги в България, включващо: разкриване на нови и повече социални услуги, финансирани от държавния и общински бюджети, структурни фондове и други източници; над 90 % от услугите да се извършват от лично и професионално мотивирани граждански организации, Общините по-категорично да ускорят процеса на делегиране изпълнението на услугите от външни доставчици; да се разработи механизъм, ясно дефиниращ отношенията и определящ Общините като преди всичко възложители и гражданските организации, като отговорни изпълнители на услугите и др.

По тези и още широк кръг от въпроси в периода след форума ще бъдат включени да работят всички участници във форума, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на Общините в Република България, членовете на Националния алианс за социална отговорност, организации на хората с увреждания в България и всички заинтересовани страни.

Във форума взеха участие и членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди Мими Иванова - управител на "Мир" ЕООД, Иванка Пискова - управител на "Стопански дейности КЦМ" ООД, Сияна Кисьова – «Ния Милва» ЕООД - Хасково, г-н Светломир Иванов – управител на «ЧОИ» ЕООД, Георги Филипов – управител на «ГИФ» ЕООД – гр.Варна, Павел Адамов – управител на «Авис» ЕООД – с.Бузовград, «Савина – Събина Данева» ЕТ – Ямбол, «Мултисървисиз» ЕООД – Ямбол.Партньорство между НФРИ и KLEIS – Център Социална Европа, Брюксел, Белгия.

В периода 10-13 ноември 2010 г. KLEIS – Център Социална Европа, Брюксел, Белгия съвместно с Националната федерация на работодателите на инвалиди реализира съвместно партньорство по проект Сноубоу, което се изрази в опознавателно посещение на четири специализирани предприятия за хора с увреждания – „Мир-И” – Етрополе, „Пролет” – Пирдоп, „Райна Княгиня-П” – Панагюрище и Рехабилитационен център „Хефест” – Пазарджик, членове на федерацията. KLEIS е организация, която предоставя предоставя информация относно европейски политики и финансиране на федерации, организации-шапки и доставчици на услуги в сектора на социалната икономика. Целта на партньорството бе да се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между KLEIS и НФРИ за подкрепа на членовете на федерацията.

На 17 ноември 2010 г. офисът на НФРИ бе посетен и от Люк Зелдерло – Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания .

Визитата на беше буквално за няколко часа в София, като за това време той успя да осъществи успешни срещи със зам.министъра на труда и социалната политика Красимир Попов, изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов и г-жа Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето.

По време на срещата бяха обсъдени възможности за подпомагане трудовата заетост на хората с увреждания, както и идеи за бъдещо парньорство и сътрудничество с Европейската асоциация на доставчиците на услуги и други неправителствени организации за хора с увреждания.