Международна конференция на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания "Ами аз? - Включване на най-изключените. Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания”, 3-4 юни 2010 г., Хелзинки

Националната федерация на работодателите на инвалиди взе участие в конференцията чрез председателя на НФРИ –Е. Тодорова и управителя на „Стопански дейности КЦМ” – Пловдив – Иванка Пискова.

Дискутира се политиката за човешките права по отношение на включването на хората с увреждания в обществото. Принципите на Конвенцията не са добре уредени в законодателствата на отделните държави и е необходимо да се наблегне на правата на хората с увреждания и повишаване на техните възможности за подобряване на техния живот. Един от проблемите е, че не всички общини са финансово обезпечени за да предоставят тези възможности. Важен фактор е и ролята на неправителствения сектор да подпомага процеса на социално включване на хората с увреждания и насърчаване и подкрепата на тези лица. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основните свободи за всички лица с увреждания. Хората с увреждания са лица с права, като и те имат право да защитават тези свои права и да вземат решения за себе си. Пълноценното и ефективно участие и включване в обществото са признати в Конвенцията. Хората с увреждания са ангажирани с ценностите на самоопределение, овластяване, активното включване, равните възможности, обучението през целия живот и свободата на избор. Конвенцията на ООН и всички тези ценности трябва да бъдат и реалност за хората, които се нуждаят от подкрепа и това създава предизвикателства за засегнатите лица, семейства, доставчиците на услуги и местните общности.

Георги Георгиев – член на Борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и председател на Националния алианс за социална отговорност, Светла Григорова – управител на Дневен център за деца с увреждания, Габрово; Елка Тодорова – председател на НФРИ и Иванка Пискова – Управител на «Стопански дейности КЦМ» ЕООД – гр.Пловдив.


Лекторите на конференцията бяха от различни европейски неправителствени организации на и за хора с увреждания от Европа и извън нея.

Основните теми в конференцията бяха: Комуникация и взаимодействие; Активна подкрепа и Гражданство и включване.

Целите на конференцията бяха насочени към включване на основните ценности на Конвенцията на ООН в реалността, както и прилагане на Конвенцията на ООН за хората с трайни увреждания; споделяне на опит и най-добри практики; създаване на мрежа за партньорство; изготвяне на обща декларация и план за действие за решаване на някои от проблемите със социалното включване на хората с увреждания.

В рамките на конференцията на 4 юни се проведе и специализиран уъркшоп на тема: „Заетост и учене през целия живот”, на който бяха представени добри практики в осигуряването на работни места за хора с увреждания в Ирландия и Австрия. Бяха дискутирани трудностите при осигуряването на работни места за хора с увреждания в обичайна работна среда и проблемите при запазване на работните места в специализираните предприятия