2013 г.

Европейски форум за социално предприемачество на 21-24 март 2013 в „Международен панаир Пловдив” АД

Европейският форум за социално предприемачество се проведе от 21-24 март т.г. в Пловдив. Форумът включва Европейска конференция на тема „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, който се от зам.-министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова в Международен панаир Пловдив. Гости на откриването бяха Апостолос Йоакимидис – Директор на Главна дирекция „Предприятия и индустрия” в Европейската комисия и Бруно Ролантс - генерален директор на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия.

Зам.-министър Иванка Шалапатова открива Европейския панаир

Участие в Европейския форум взеха 9 национално представени организации със 70 специализирани кооперации и социални предприятия - Националната федерация на работодателите на инвалиди, Националният съюз на кооперациите на инвалиди, Националният съюз на трудово-производителните кооперации, Съюзът на глухите, Съюзът на слепите, Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Националният център за психологически изследвания, Съюзът на инвалидите и Националният алианс за социална отговорност. На панаира се представиха и 17 чуждестранни социални структури от Белгия, Италия, Румъния, Сърбия, Австрия, Норвегия, Гърция и Малта. По този начин във второто издание на Европейския панаир се представят 93 фирми, с 12% повече от миналата година, от 8 държави.

На форума представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП) представиха нови моменти в политиката на ЕС в развитието на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания. Форумът даде възможност за обмяна на опит и добри практики.

От Националната федерация на работодателите на инвалиди участие взеха:

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД - ПАНАГЮРИЩЕ ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП, МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ, НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО, ЕТ САВИНА – САБИНА ДАНЕВА - ЯМБОЛ, МАРИЦА 2011 ЕАД – ПЛОВДИВ, ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ ЕООД – СОФИЯ, ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК, ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ, СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД – ЯМБОЛ

След откриването на панаира официалните гости разгледаха изложението на стоки и услуги.

Въпреки, че броят на изложителите бележи ръст, голяма част от тях трудно реализират продукцията си. Общинските предприятия от Пирдоп и Етрополе са пример за добри практики при работата с хора в неравностойно положение.

Конференция на тема “Социално предприемачество”, 21 март 2013, гр.Пловдив

Тази година панаирът е част от Европейски форум за социално предприемачество, който включва и международна конференция. Тя бе посветена на икономическата активност на хората с увреждания. Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни заяви, че ще подкрепи всички идеи, които се родят на конференцията в Пловдив, бе категоричен Апостолос Йоакимидис. В период на икономическа криза е много важно потенциалът на всеки един гражданин да бъде използван максимално и социалното предприемачество е един от начините, отбеляза Йоакимидис и представи партньорството между публичната администрация и социалните предприятия, чрез: структурните фондове, държавните помощи, обществените поръчки, центрове за подкрепа, изследователски центрове. Като добри практики препоръча законите за социално предприемачество във Франция, Полша Чехия, Гърция и Испания.

Георги Янакиев от ЕК отбеляза, че в момента се ревизират документите за регламента „де минимис” с цел опростяване на правилата. Новата версия на регламента се очаква през следващия месец – за предприятия с над 50% хора с увреждания почти всички разходи могат да бъдат поети по тази програма.

Председателят на НФРИ Е.Тодорова представи ролята на национално представителните организации към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/ в подкрепа на социалното предприемачество.

На следващия ден форумът продължи своята работа

Дискусиите бяха насочени към добрите практики, включително и от участниците от Австрия и Белгия и политиките по социалното включване на хората с увреждания. Беше отбелязано, че през последните години все повече се влошава жизнения стандарт на на хората с увреждания - те остават една от най-рисковите целеви групи, изключени от пазара на труда, като намаляването на работни места за хора с увреждания води до увеличаване на бедността и социалното им изключване.

Конференцията обобщи предложенията на участниците в резолюция с предложения за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания, които дават по-големи възможности за преодоляване на икономическата криза и последиците от нея за намаляване на бедността и социалното изключване.