На 12 май 2011 г., в рамките на Националното изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в Пловдив

На 12 май 2011 г., в рамките на Националното изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в Пловдив, се проведе кръгла маса „Бизнес средата – фактор за социално включване”. Бяха дискутирани проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания и промените в нормативната уредба за дейността на специализираните предприятия и кооперации. Обсъдиха се и възможностите на двете оперативни програми: „Конкурентноспособност“ - за социални иновации в предприятията, и „Човешки ресурси“ - за квалификация. Увеличаването на конкурентноспособността на предприятията, необходимостта от обществени поръчки за специализираните предприятия и данъчни облекчения - това бяха главните теми в изказванията на участниците.

Валентина Симеонова - зам.-министър на труда и социалната политика, изрази задоволство от високото качеството на продукцията на специализираните предприятия и кооперации, показана на изложението. Тя изтъкна, че от предишната кръгла маса през 2010 г., когато се поставиха основни проблеми от участниците в нея, МТСП е подкрепило повечето от предложенията, които са намерили отражение в промените в ЗИХУ. Факт е и разработената Стратегия за заетост на хората с увреждания до 2020 г. МТСП е приело и предложенията на национално представителните работодателски организации по отношение на промените в Закона за обществени поръчки с цел създаване на инструмент за подкрепа за специализираните предприятия.

Изказванията, които последваха, бяха критични и разумни. Дадоха се препоръки за изготвяне на мехамизъм за въвеждане на квотния принцип и създаване на данъчни стимули за работодатели в обичайна работна среда да наемат хора с увреждания. А за специализираните предприятия и кооперации, по линия на националното финансиране, да се увеличат средствата за техните социални и инвестиционни проекти, с които кандидатстват в Агенцията за хората с увреждания. По този начин чрез завишаване на държавните субсидиите ще могат да кандидатстват по-голям брой специализирани предприятия и кооперации, защото именно това е реалният инструмент да бъдат подкрепени от държавата. Постави се въпросът за преотстъпване на ДДС или намаляване на ставката за специализираните предприятия и кооперации, защото те внасят значително по-високи суми в бюджета на страната, в сравнение с облекченията и субсидиите, които получават.

Участниците в кръглата маса решиха да се изготви и подпише Обръщение с техните искания и предложения, което да отправят до Парламента и Правителството.