Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания реализира Проект „Равни възможности, реализация, развитие”

Проектът се осъществява по схема  BG051PO001-5.1.05   “СЪПРИЧАСТНОСТ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Заложената в проекта идея е да се активизира социалното включване на хората с увреждания в пазара на труда чрез създаване на Центрове за подкрепа.

Основни дейности:

  • Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани- Организиране и провеждане на Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности»;Организиране и провеждане на един национален форум и шест регионални форума.
  •  Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на центрове за подкрепа за предоставяне специализирани социални услуги на хора с увреждания - предоставяне на специализирана трудова медиация и осигуряване на специализирана мобилна услуга за хора с увреждания;
  •  Проучване потребностите на хората с увреждания и разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост; извеждане на предложения за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално  ниво.
  •  Активни мерки в подкрепа на социалната икономика - Провеждане на специализиран семинар по ключови компетенции «Придобиване на социални умения за само- помощ и работа в смесени колективи в специализираните предприятия» на заети лица в социалната икономика (специализирани предприятия).

Целевите групи по проекта са: Хора с увреждания в трудова активна възраст на територията на 6-те района на планиране; специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания; неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция; изследователи, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост; редставители на различни общности.

По проекта се проведоха 6 регионални форуми на тема „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания». Форумите бяха проведени в градовете София, Панагюрищ., Сливен, Варна, Враца  и Ловеч. На тях бяха поканени представители на бизнеса и други  работодатели – публична и местна власт, неправителствени организации и др.  На форумите бяха представени целите и дейностите на проекта;   кратък преглед на политиките по осигуряване на заетост за хора с увреждания; форми на заетост на хора с увреждания; насърчителни мерки за работодатели и очаквания и потребности на работодателите при наемане на хора с увреждания.

            През м.септември 2013 г. предстои провеждането на Националното изложение на открито „Дни на равните възможности” в гр.София.

            За повече информация посетете http://center.nsrhu.bg

Проектът се очаква да завърши в края на месец март 2014 г.