Регионални форуми

Фотография

В рамките на проекта на НФРИ - Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, започна провеждането на регионалните форуми в страната на тема: «Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания». Първият форум се проведе във Враца на 17 май 2011 г. Зам.-кметът на Община Враца д-р Михаил Шарков приветства участниците - представители на бизнеса, неправителствения сектор и местната власт. Експерти от НФРИ представиха политиките по заетостта - нормативна и икономическа среда; мерки и програми, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания; формите на заетост и представяне на иновативния проект на федерацията. Акцентът в дискусиите бе поставен върху сътрудничеството на общинската власт с НПО и необходимостта от неговото задълбочаване и разширяване с цел социалното включване на хората с увреждания.

Лиляна Елицина – експерт по интеграция на хората с увреждания, Елка Тодорова – председател на НФРИ и д-р Михаил Шарков – зам.-кмет на Община Враца.