Проектът BITSE – Бариери, които възпрепятстват прехода към заетост по програма „Леонардо да Винчи”

Фотография

Фотография

Партньорството по BITSE успя да постигне постепенно увеличаване на значим напредък. На този етап, по средата на нашите планирани дейности, 14-те партньорски организации са разработили въпросници за целевите групи, от които са получени доста интересни и изчерпателни резултати. Тези резултати идентифицират общите бариери, които или ограничават или възпрепятстват процеса на преход и които са често срещани във всички партньорски страни.

Използваме тази възможност да благодарим на всички тези учащи, преподаватели, доставчици на услуги, работодатели и лични мрежи за техния новаторски поглед, който допълва резултатите и изводите. Това е белег за качество и опит в рамките на партньорството, от което е събрана база данни за над триста души с всякакви умения и професии, които пряко или косвено допринасят за постигането на нашите амбициозни и прогресивни цели.

Също е подходящо и навреме да споменем всички 'Тихи партньори' по проекта във всяка страна-членка, които предоставят помощ, подкрепа, дават съвети и експертни мнения, чрез които ние разпространяваме нашите резултати и продукти. Основавайки се на успеха на тези първоначални резултати, партньорството насочва фокуса си към развитие на „ИНСТРУМЕНТИ” за изследване и преодоляване на тези основни бариери и събиране на набор от „Препоръки”, насочени към информиране и повишаване на осведомеността сред всички заинтересовани страни в сектора на хората с увреждания по въпроси и проблеми, които оказват влияние и въздействие върху процеса на прехода от училище към заетост за хората с увреждания.

Майкъл Барет, координатор по проекта

Срещи и Фокус групи

От последния ни бюлетин насам се състояха две важни събития, допринасящи много за развитието на проекта. Четвъртата среща по проекта се състоя в Загреб, Хърватия в края на м.април 2013 г., а Петата такава беше във Варна, България през м.юни т.г. По време на срещата в Загреб, партньорите имаха възможността да дискутират подробно целите на проекта и да прегледат резултатите до момента.

Събитието във Варна беше насочено към работодатели и доставчици на услуги в България чрез фокус-групи от 150 участници. Участниците се включиха в активни дискусии относно проблемите, които младите хора с увреждания срещат, когато напуснат училище и трябва да намерят заетост. Включиха се и представители от партньорството BITSE.

Някои аспекти, дискусирани по време на фокус групите си заслужава да бъдат подчертани:

Хората с увреждания трябва да избират вида заетост, която предпочитат: защитена или подкрепена заетост, в по-защитен или отворен работен пазар.

• Необходими са мотивирани работодатели, за да гарантират позитивна работна среда за човека с увреждане от екипа.

• Сътрудничество между различните заинтересовани страни, политиците, работодателите, службите и хората с увреждания е ключът.

• Не трябва да се чака правителството да приложи Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-скоро ние трябва да го изпълним.

“Всчки ние сме част от проблема, следователно трябва да бъдем част и от решението. Имаме нужда от програми за повишаване на осведомеността, трябва да работим заедно с министерствата и институциите, но не трябва да чакаме те да свършат цялата работа. Нека всички ние предприемем една малка стъпка към промяна на нашия подход към уврежданията, това съм сигурен, че ще бъде един голям скок за подобряването на живота на хората с увреждания!” – това са заключителните думи на Майкъл Барет.

Предстои: Среща на заинтересованите страни по BITSE

От 18-ти до 21-ви ноември ще се състои 7-мата партньорска среща по проекта BITSE в Париж, Франция.