Ден на телеуъркинга, като заключително събитие по проект „Добро управление в Столична община чрез инвестиции в нови форми на заетост“

Фотография

На 29 октомври /вторник/ 2013 г., от 10.00 ч. в зала „Рила“ на „София Хотел Балкан“ /“Шератон“/, се проведе Ден на телеуъркинга, като заключително събитие по проект „Добро управление в Столична община чрез инвестиции в нови форми на заетост“, който се изпълнява от Център за икономическо развитие (ЦИР) с финансовата подкрепа на Програма Европа 2013 на Столична община.

На събитието присъства представител на НФРИ, както и представители на Столична община, районни администрации, взели участие в проекта, АХУ, Национално сдружение на общините, Българската асоциация за работа от разстояние, НПО, работещи по проблемите на групите в неравностойно положение.

На мероприятието бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

На разположение на участниците в срещата бяха представени брошура „Работа от разстояние в публичния сектор”, разработена от експерти на ЦИР по проекта и доклад от проведено социалогическо изследване сред служители на Столична община относно информираността и нагласите им за въвеждането на телеуъркинга като гъвкава форма на заетост в общинските и районните администрации.

В рамките на Деня на телеуоркинга бяха споделени опит от екипа на проекта и проучени добри европейски практики в областта, впечатления на участници в проектните дейности. Бяха чути мнения на представители на различни заинтересовани страни относно приложението на модела на гъвкава заетост в България, в публичната администрация, по отношение на групите в неравностойно положение и хората с увреждания.

Бяха представени и преспективите за продължение на проекта и награждане на постигнатите резултати чрез разработване на пилотен проект за практическо приложение на изследвания модел в районна администрация на Столична община.