Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД обявява процедура за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие: 

  • осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност; 
  • подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения;
  • устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура, включително системи за управление на трафика, паркинги и др. съоръжения за подобряване на транспортните системи; 
  • организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Краен срок: 30 юни 2015 г.

Линк: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/2215