Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:

1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 12.03.2014 г.

2. По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска

насоченост/:

2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28.03.2014 г.

3.  Допълнителна информация:

3.1. Исканата сума за едно проектно предложение съобразно 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от Методиката.

Проектните  предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София - 1233, ул.”Софроний Врачански” № 104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса.

Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

Конкурсните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg, в срок до 17.30 часа на 10.04.2014 г. за проекти със социална насоченост и в срок до 17.30 часа на 02.05.2014 г. за проекти със стопанска насоченост.

Уведомяваме всички кандидати, че от 01.01.2014 год. е в сила нов Регламент (ЕС)      № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент). За основните акценти в новия  Регламент за помощта  de minimis   можете  да прочетете в коментара на Министерство на финансите – НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА МИНИМАЛНАТА ПОМОЩ (ПОМОЩ DE MINIMIS). (информация за новия регламент публикувахме в бр.1 на Информационния бюлетин на НФРИ).

Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страницата на АХУ, рубрика проекти и програми, Работодатели по чл. 28 от ЗИХУ: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9.

Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95,02/ 832 90 73.                                         

В рубрика "Проекти и програми"  -   Работодатели по чл.28  от ЗИХУ - е публикувана  Методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).

Може да се запознаете с изменененията и допълненията по методиката в Заповед № РД 01- 67 / 31.01.2014 г.  на Министъра на труда и социалната политика като отворите първия документ от тук:  http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9