Приет е План за действие по социална икономика 2014-2015 г.

Правителството одобри План за действие по социална икономика за периода 2014-2015 г. Документът е приет в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. Той включва мерки, които се очаква да повишат разпознаваемостта на социалните предприятия, да допринесат за по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, да подпомогнат достъпа им до финансиране, да насърчат социалните иновации. Изпълнението на плана ще допринесе за повишаването на заетостта и жизнения стандарт на различни групи от населението на страната.

Заложените дейности са свързани с популяризиране на социалното предприемачество и добрите практики, разработване на методика за оценяване на социалното въздействие на социалните предприятия за повишаване на жизнения стандарт на целевите групи и въвеждане на инструменти за наблюдение на приноса им за подобряване на качеството на живот, утвърждаване на правила за въвеждане и прилагане на марката „продукт на социално предприятие”, изготвяне на предложения за въвеждане на допълнителни финансови инструменти и облекчения за предприятия от социалната икономика и др.