На 14 март 2014 г., в град София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Равни възможности, реализация, развитие”, организирана от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания

В рамките на пресконференцията бяха представени:

 • целите и изпълнените дейности по проект „Равни възможности, реализация, развитие”;
 • резултатите от проекта и обмяна на опит; обсъждане на насоки за устойчивост на проекта.


 Пресконференцията се организира по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.05-008-С0001.

Проектът стартира на 01.12.2012 г. и приключва на 31 март 2014 г.                                                 

Заложената в проекта идея бе да се активизира социалното включване на хората с увреждания в пазара на труда чрез създаване на Центрове за подкрепа, организиране на мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани, както и активни мерки в подкрепа на социалната икономика.

Създадените Центрове за подкрепа в градовете София, Варна, Панагюрище, Враца, Сливен, Омуртаг и Свиленград подкрепяха:

 • хора с увреждания в активна трудова възраст на територията на 6-те района на планиране;
 • специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания;
 • неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция;
 • изследователи, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост;
 • представители на различни общности.

Чрез изградените Центрове бяха реализирани следните дейности:
 

Национален форум и шест регионални форума;
Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности» - 28-30 септември 2013 г., в градинката пред Народен театър “Иван Вазов” в София, на което бяха:

 • Представени продукти/услуги на предприятия на и за хора с увреждания, НПО и хора с увреждания
 •  Участваха 30 специализирани предприятия и фирми в следните области: облекло, козметика, пакетиране, дизайн, туризъм, ръчно изработени сувенири, пластмасови изделия и други
 • Участваха ад 20 НПО, доставчици на социални услуги и работещи по проблемите на заетостта на хората с увреждания;
 •  Работилници “Аз мога”: пачуърк, традиционни кукли, сувенири от мед, изработване на бижута, книжни цветя и пощенски картички, приготвяне на хляб;
 • Фотоизложба “Един живот,една история”;
 • Сценични изяви на хора с увреждания;
 • Прожекция на филми за живота на хората с увреждания;

Предоставяне на специализирани услуги за посредничество от седем Центъра за подкрепа в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград.

Проучване потребностите на хората с увреждания и разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално  ниво.

Специализирани семинари по ключови компетенции за „Придобиване на социални умения за само-помощ и работа в смесени колективи в специализираните предприятия” и за наставници  по професионална рехабилитация за въвеждане на хора с увреждания в трудовия процес.

 

Проведени шест информационни кампании чрез които:

Повишена информираност по проблемите на хората с увреждания и тяхната реализация на пазара на труда посредством проведените информационни кампании – Национално изложение “Дни на равните възможности”, шест регионални и един национален форум;  над 100 000 лица, обхванати от информационните кампании

 •  20 споделени добри практики на НПО в областта на хората с увреждания по време на “Дните на равните възможности”
 • 34 специализирани предприятия и фирми, представени по време на изложението
 • 12 хора с увреждания, представили занаяти и умения по време на изложението.

Чрез извършените дейности бяха:

 • ¢  Идентифицирани в системен вид множество социални бариери пред работодателите и пред хората с увреждания за първи път в България. Идентифицираните социални бариери са обединени в различни трендове:

—   9 на брой за работодателите

—  10 на брой за хората с увреждания.

Въз основа на резултатите от изследването и вторичен анализ на достъпната научна информация са направени 9 системни препоръки към сегашните и бъдещи политики в сферата на заетостта на хората с увреждания.

 Изведени  са също така изводи и препоръки от сферата на образованието и професионалната квалификация, заетостта и като цяло социалното включване на хората с увреждания.

 • Обучени 105 заети лица от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.
 • Създадени 7 Центъра за подкрепа, които предоставят консултации за хора с увреждания и работодатели;
 • Обслужени 220 лица (119 хора с увреждания и 101 работодатели) в рамките на Центровете за подкрепа;
 • Предоставена специализирана транспортна услуга за лица с увреждания от Мобилното звено в гр. София;
 •  Създаден Общ Регистър на хора с увреждания активно търсещи работа;
 • 21 лица с увреждания, започнали работа в сектора на социалната икономика и преминали към реален пазар на труда

Изградена информационна платформа http://center.nsrhu.bg/