Форум ”Е-включване в предприятията на и за хора с увреждания”

Фотография

На 12.06.2014 г. от 14.00 часа в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр.София се проведе Заключителен форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания”. Форумът се организира по Проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за заетост на  хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

В рамките на форума бяха представени:

o   Партньорството по проекта  – НФРИ и BBRZ – Австрия;

o   Възможностите по ОП РЧР за подкрепа и развитие на социалните предприятия през новия програмен период 2014 – 2020 г.;

o   Представяне на проект „Е-УСПЕХ” и резултатите от извършените дейности;

o   Представяне на решения за електронно включване и изграждане на дигитални компетенции в предприятията на и за хора с увреждания.

 

Участници във форума бяха представители на държавната администрация, неправителствения сектор, работещи по проблемите на хората с увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост, социални предприятия за хора с увреждания, специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания, научни среди и др.

По време на форума участниците имаха възможност да получат разработения „Наръчник с добри практики и стратегии за е-включване и он-лайн присъствие за предприятията от социалната икономика”; да се запознаят със създадената онлайн платформа и продуктов каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите. Присъстващите споделиха своите мнения и предложения за проекта и представените продукти. Бяха дискутирани възможностите за е-включване в предприятията на и за хора с увреждания.