На 05.11.2010 г. стартира Проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

На 05.11.2010 г. стартира Проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване” на НФРИ с Регистрационен номер на договора BG051PO001-5.2.06-0252-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.