Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

Крайният срок за подаване на проекти е 17.30 часа на 23.03.2015 г. за социални проекти и 17.30 часа на 24.04.2015 г. проекти със стопанска насоченост.

За повече информация: ahu@mlsp.government.bg