На 17 юни 2010 г., София се проведе Национална кръгла маса «Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”

Фотография

Това беше темата на Националната кръгла маса, организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди, проведена на 17 юни 2010 г. в гр.София. Главната цел на Кръглата маса е да се повиши интересът на местната власт по темата за социалното включване чрез заетост на хората с увреждания в национален мащаб. В нея участваха гСтанка Шайлекова, народен представител, член на комисията по труда и социалната политика, в 41-во НС на Република България, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Росица Стелиянова, изпълнитерен директор на Агенцията по заетостта, Елка Димитрова, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика, Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България и председател на Националния съвет на хората с увреждания, Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, Маринела Ангелова, председател на НС на КИ и Стилиян Баласопулов – председател на НС на ТПК. Присъстваха 70 представители от малки, средни и големи общинскии администрации, представители на публичния сектор, неправителствени организации, както и предприемачи и работодатели на хора с увреждания. Румяна Желева, заместник – председател на Европейската народна партия, докладчик на Европейския парламент за Конвенцията на ООН за хората с увреждания и на Протокола към нея през 2009 г. взе участие в заключителната работа на кръглата маса.

Амбицията на федерацията е да се повиши чувствителността по темата и повиши интересът на местната власт както към създаване на заетост за хора с увреждания, така и към подкрепа на специализираните предприятията осигуряващи работа за хора с увреждания. Много са факторите и обстоятелствата поради които липсва такъв интерес от общините, понякога независещи от управлението, а чисто от финансови средства, поради голямата централизация на публичния сектор и поради различието на регионите. В съответствие с европейските стандарти у нас са се обособили както устойчиви райони, така и значително изостанали спрямо средното ниво в Европейския съюз.

Но все пак една от основните цели и препоръки отправени от ЕС към България е успешното внедряване на работещи модели и политики, за включване на хората с увреждания чрез трудова заетост.

В частност, макар и единици, са общините в България собственици на общински предприятия осигуряващи заетост на хора с увреждания.

Общините и местната власт са реалните партньори на хората с увреждания и техните организации в усилията за подобряване на трудовата, архитектурната и жилищната им среда. С работата на Националната Кръгла маса се надяваме на постигане на консенсус за включването на тези въпроси като приоритети в ежедневната работа на местните власти в сътрудничество с местните общности и неправителствените организации за необратимо и ефективно социално включване на хората с увреждания. Очакваме интересът на представителите на местната администрация да се повиши, разчитаме на отвореност и приемственост от всички присъстващи лица. Кръглата маса е в подкрепа на общините да предприемат активни действия в съответния регион за създаване на политика по осигуряване на заетост за хора с увреждания чрез социални предприятия и специализирани предприятия. В почти всяка по-голяма българска община присъстват представителни фирми на интернационални компании, които могат да си позволят проект в подкрепа на местната власт с такава насоченост. Още повече законодателството в Р България е определило и някои преференции и данъчни облекчения за специализираните предприятия в избора на такава работна и социална политика.

По време на Националната Кръгла Маса бяха споделени успешни практики по осигуряване на заетост за хора с увреждания и ще се създаде платформа за обмен на опит между представителите на местната власт, бизнеса, държавните власти и неправителствените организации.

Бяха представени новите схеми по европейско финансиране, насочени към общините и специализираните предприятия, в т.ч. и общинските специализирани предприятия:

  • «Нови възможности» за подкрепа процеса на развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи.
  • „Шанс за всички” за подкрепа социалното включване на хора с увреждания чрез подкрепа за специализирани предприятия за хора с увреждания, в това число общински специализирани предприятия.
  • Новата схема за подкрепа на специализирани предприятия по ОП «Конкурентноспособност на българската икономика» за технологично обновление.

Дискусиите се насочиха към новите възможности, предизвикателства и политики по социалното включване чрез заетост на хората с увреждания в условията на икономическа криза. В резултат на тези дискусии се очаква да се подобри разбирането на аудиторията за ползите и начините за осигуряване на заетост на хора с увреждания и свързаните с този процес концепции.

Отличията на НФРИ бяха връчени от председателя на федерацията г-жа Елка Тодорова - символ на добрите отношения и съвместно сътрудничество през годините и принос в политиките по осигуряване на заетост на хората с увреждания на:

  • Антоанета Илиева в качеството й на кмет на Община Пирдоп за личен принос при формиране на европейска визия в общинската социална политика на РБългария; съхраняване на възможностите за заетост на хората с увреждания от гр.Пирдоп; подкрепа на други социални групи и техните организации;
  • «Аурубис България» АД за реален принос при активна подкрепа на местната общност; активен и резултатен принос за подобряване качеството на живот на различни социални групи от региона на гр.Пирдоп; богата и резултатна благотворителна, дарителска и спонсорска дейност.
  • «Стопански дейности КЦМ” АД за принос при успешно развитие на иновативно специализирано предприятие; съхраняване на възможностите за заетост на хората с увреждания и подобряване на условията на труд и качеството на живот на персонала.