Заседание на междуведомствената работна група на МТСП за промени в Закона за насърчаване на заетостта

На 2 април 2015 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе третото заседание на междуведомствена работна група, чиято основна цел е да изготви предложения за промени в Закона за насърчаване на заетостта. НФРИ участва в заседанието на работната група, в качеството на вносител на предложение на изменение и допълнение на ЗНС. НФРИ като най-голямата организация у нас на специализирани микро и малки предприятия, обхващаща в състава си над 50 работодатели на хора с увреждания от страната и работеща активно през последните 15 години по разширяване на заетостта за хора с увреждания, внесе предложение за въвеждане на услуги по подкрепена заетост и въвеждане на професията „трудов коучър (трудов консултант по подкрепена заетост). 
В рамките на заседанието Е.Тодорова запозна членовете на работната група с предложението на НФРИ и консорциум от партньори Згура-М  ЕООД, НАПОО - Национална агенция по професионално обучение и образование, и Интерпроджектс,  на които е гласувано доверие и възложен ангажимент от Европейската Комисия чрез проект COACH@WORK“ EQAVET system for recognition, validation and accreditation of Supported Employment providers of people with disabilities (2014-1-BG01-KA202-001529). Този консорциум работи съвместно за създаване на курс за професионално обучение на базата на ECVET  резултати от учене за консултанти по подкрепена заетост, в това число се разработва и EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетенции на доставчиците на «подкрепена заетост». Консорциумът предлага и въвеждането на нова професия «трудов коучър»  („консултант по подкрепена заетост”). През 2016 година  консорциумът ще организира и  пилотна фаза с 140 доставчици на «подкрепена заетост» на територията на Европейския съюз.

Предложението беше подкрепено и от широк кръг заинтересовани страни на проведената работна среща на Национална консултативна група на 27.02.2015 г. в гр.София с представители на държавни институции, неправителствени организации и ЦПО.