ПЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фотография

В периода 31 март – 3 април 2016 г. НФРИ чрез своите  членове:

 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ,

ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,

АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,

МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,

ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,

МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ,

НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,

ТОБЕКС  КО ЕООД – СОФИЯ,

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК

представи своите добри практики на устойчиви предприятия за хора с увреждания по време на Еропейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е част от Петия Европейски форум за социално предприемачество.  Съорганизатори на проявите са Европейската комисия,  Европейският икономически и социален съвет, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия, Министерство на труда и социалната политика, НС на ТПК, НФРИ и други неправителствени организации.

 

Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика събра организации и фирми за хора с увреждания, които представиха резултатите от своите бизнес и социални инициативи. Това е единственото по рода си изложение  в Европа. 

 

            В рамките на форума в гр.Пловдив се проведоха две съпътстващи прояви - международна конференция “Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост“ на 31 март т.г. и кръгла маса за обсъждане на проект на Закон за социална икономика на 1 април 2016 г. в Международен панаир АД.

 Е.Тодорова – председател на НФРИ участва в дискусиите в различните панели. В програмата на форума бяха включени поредица от презентации относно развитието на социалното предприемачество в различните държави и Европа като цяло. Бяха разисквани разнообразен опит, практики, идеи и варианти за развитие на социалното предприемачество.

Съществен бе приносът в дискусиите от страна на Йенс Нилсон, който ръководи бюрото на Интергрупата по социална икономика в Европейския парламент като очерта новите предизвикателства пред социалната икономика, свързани с ролята на държавата и частните предприемачи, налагане принципите на демократичното управление в социалните предприятия, както и изграждането на нов тип стопански договор в рамките на социално-пазарната икономика. Бруно Роландс. В презентацията си той запозна аудиторията със значението на кооперативите за развитието на социалната икономика в Европа и света. В 16 от страните в ЕС, към този момент работят 50 000 предприятия с 1,4 милиона заети в тях; от тях 10 000 са социални кооперативи с 400 000 заети лица, 5 000 са социални кооперативи за трудова интеграция - в тях работят около 40 000 души в неравностойно положение. Към момента кооперативите осигуряват 250 мил. работни места или икономически дейности по света. Кооперациите осигуряват 12% от работните места в Г20. Посочи кои са групите в неравностойно положение:

  • Лицата с увреждания;
  • Лицата в социално неравностойно положение (Socially disadvantaged) – т.е. тези, които имат проблеми не само с работата, но имат и социални проблеми.

Разграничена бе и сферата на действие на социалната икономика, кооперативите, социалните кооперативи и социалните предприятия.

Във връзка с все по-нарастващата актуалност и потребност от работа в тази посока, беше споделен международен опит, в това число и от страни членки на ЕС, по време на специалния панел от програмата при обсъждането на разработения първи проект на Закон за социална икономика/предприемачество у нас.

Марияна Амова, представи пред участниците отношението и разбирането към социалната икономика на няколко страни извън ЕС: Мароко, Еквадор, Аржентина и Област Квебек в Канада. Във всяко от тези страни ролята на социалната икономика е голяма и в нормативни документи се отрежда централно място на субектите на социалната икономика, поради това, че чрез дейността си те допринасят за намаляване на бедността и увеличаване на заетостта на населението.

Беше споделен опитът на Испания -Закона за социалната икономика обхваща социалната икономика като цяло. Законът определя социалната икономика като набор от икономически и стопански дейности в частната сфера, които се стремят: да задоволят колективния интерес на членовете си; общия икономически или социален интерес или и двете.

Г-н Емануел Вени представи пред участниците Закона за социална и солидарна икономика на Франция. Отбеляза, че закона в основата си преповтаря Закона за социална икономика в Испания, но е по-подробно разписан и поради тази причина е с много повече члена. Законът съдържа две прилагателни – социална и солидарна икономика. Причината за това наименование на закона е историческа. Водени са многогодишни дискусии, на които е взето решение, да бъдат използвани и двете прилагателни. Важно е да се преразпределя печалбата и това се прави  независимо от големината на предприятието. Заделя се резерв, който се реинвестира в предприятието за асоциации, сдружения и фондации – 100% от излишъка остава в предприятието. Печалбата се изчислява след облагането с данъци.

Г-жа Оливия Рузанду, представител на Министерство на труда, семейството, социална закрила и за възрастните, Румъния, представи новоприетия Закон за социална икономика в страната. В закона е посочено, че има ограничение за разпределение на печалбата между собствениците на социалното предприятие. Предприятието трябва да получи лиценз, че е социално предприятие, който е със срок от 5 години. В Румъния е разработена марка, която е предназначена за продуктите на социалното предприятие. Правото да се ползва марката от социално предприятие е за срок от 3 години. Всяко социално предприятие е задължено да представя социален отчет за изминалата година в първото тримесечие на настоящата година. Също така държавата поддържа регистър на социалните предприятия.

Проведената дискусия категорично потвърди острата необходимост от ускорено въвеждане на нормативни рамки за осигуряване на условия за развитие на социалното предприемачество в България в цялото му многообразие и широк обхват, както по посока на форми за реализация, така и по посока на субекти, участващи в реализацията на социалното предприемачество и насочеността на социалния ефект в тази област.

ПРЕЗЕНТАЦИИ: