Четвърта международна среща 30-31 май и участие от НФРИ в мобилности – 30 май – 2 юни 2016 г., Турция

Фотография

На 30 май т.г. в Истанбул, Турция стартира  Четвъртата международна среща, организирана от консорциум от партньори, включващ Националната федерация на работодателите на инвалиди и още 6 организации от България, Австрия, Испания и Турция по Проект № 2014-1-BG01-KA202-001529 „Коучинг (Наставничество) на работното място - EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетентности на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на програма Еразъм + по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.

Проектът „Коучинг на работното място” подкрепя включването на подхода на подкрепената заетост в страните партньори, където има изградени традиции в тази област - Австрия и Испания, но също така и в страни като България и Турция, където това ще се направи за първи път, чрез разработване на EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетенции на консултанти на подкрепена заетост за хора с увреждания, каквито са и специализираните предприятия за хора с увреждания. В края на 2015 г. беше връчен Сертификат за качество на проекта от страна на Националната агенция, която го класиране като "най-добър проект на годината".

 

По време на  посещението в Истанбул бяха проведени:

 • В периода 30-31 май 2016 г. - заседание на Четвъртата партньорска международна среща;
 • В периода 30 май - 02 юни 2016 г. - обмяна на опит в институции за осигуряване на заетост на хора с увреждания чрез провеждане на четири учебни визити.
 • Междукултурни дейности.

По време на международната партньорска среща бяха обсъдени постигнатите резултати от изследователската фаза на проекта до момента. Бяха планирани и бъдещите действия, като се прие Четвърти план за действие включващ срокове и водещи организации за:

 • Организиране на  Петата международна партньорска среща;
 • Организиране на вторите смесени мобилности от партньорските организации;
 • Представяне на финансови отчети до момента;
 • Провеждане на второ заседание на консултативния борд;
 • Отчитане на реализираните дейности по разпространение за периода м.април 2015 г. – м.април 2016 г.);
 • Издаване на четвъртото издание на бюлетина по проекта;
 • Провеждане на месечни Skype срещи с партньорите;
 • Пилотиране и разпространение на работата на  EQAVET системата по проекта и акредитация на регионално и национално ниво;
 • Пилотиране на фазата за предоставяне на услуги по проекта;
 • Разпространение на ръководството за работа по предоставянето на услугите по проекта.