Стартира схема BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Фотография

Краен срок:  17:30 часа на 05.01.2017 г.

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Финансирането е по правилата „де минимис”.

Допустими кандидати по процедурата за подбор на проекти са:

·         Социални предприятия;

·         Работодатели;

·         Специализирани предприятия на хора с увреждания;

·         Кооперации на хора с увреждания;

·         Общини и райони на общини;

·         Доставчици на социални услуги;

·         Неправителствени организациии.

Допустими партньори:

·         Обучителни институции и организации; 

·         Общини и райони на общини;

·         Доставчици на социални услуги;

·         Неправителствени организациии.

 

Допустими целеви групи:

· Хора с увреждания;

· Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;

· Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;

· Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

 

Допустими дейности:

· Организация и управление на проекта (задължителна);

· Информиране и публичност (задължителна);

· Насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

 

1.    Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост:

            Психологическо подпомагане включва основно техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия. Тази дейност следва да се извършва от дипломиран психолог. Мотивирането е свързано със стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване/повишаване на професионална квалификация и/или заетост. Мотивирането трябва да бъде проведено така, че лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост и/или адаптиране към условията на вече заето работно място.

2.    Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика:

            В рамките на тази дейност следва да бъдат включени мерки насочени към поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот съобразени със спецификите на всеки отделен случай. Това може да бъде постигнато чрез (но не само):

- Развитие на умения за общуване и работа в група;

- Развитие на различни навици и умения за живот;

- Придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа;

- Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.);

- Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;

- Дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, помагате на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, помагате на лицето да намира собственото си жизнено пространство);

- Разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане.

 

3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

За целите на настоящата дейност под „обучение“ се разбира:

Ø  Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

Ø  Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка.

            По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.

4.    Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица за период до 6 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.

5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението.

6.Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

Обученията по тази дейност следва да са единствено по специалност „Стопанско управление и администрация“ и могат да бъдат по следните професионални направления и специалностите към тях:

код 341 – „Търговия на едро и дребно“;

код 342 – „Маркетинг и реклама“;

код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;

код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;

код 345 – „Администрация и управление“;

код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“;

код 347 – „Трудов живот“.

 

7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца (задължителна дейност).

8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги - Анализ на възможните начини за продажба. Изследване на ценовите равнища. Прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока/услуга и др.

9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество - мерки, свързани с организиране и/или участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на кандидата и предоставяните стоки и/или услуги.

За целите на изпълнението може да се използват различни комуникационни канали – интернет, електрнонни и, печатни издания и др.

 

Допустими разходи:

1.    Разходи за персонал:

            · за трудови възнаграждения на всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност;

· за трудови възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначените хора с увреждания за период до 6 месеца, при месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата за страната;

            · за трудови възнаграждения и всички осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение на лицата осъществяващи дейности с целевата група;

            · за командировки (пътни, дневни, квартирни) на лицата от предходната точка.

 

2.    Разходи за материални активи:

            · за материали и консумативи;

· за обзавеждане, оборудване и стопански инвентар.

 

3.     Разходи за нематериални активи.

4.    Разходи за услуги:

            · наем на помещение, зали, оборудване и др.;

· експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, оценки;

· обучения, конференции, семинари;

· режийни разходи, в т.ч. ток, вода, телефон, отопление и др.;

· разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, неквалифицирани другаде;

· застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар;

· трудова медицина за лицата, включени в заетост;

· разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания;

· осигуряване на информация и комуникация.

 

5.    Разходи за строително-монтажни работи:

· Ремонт, свързан с адаптиране на нови работни места за хората с увреждания и/или за извършване на ремонт на помещение – до 10% от общите допустими разходи.

 

6.    Непреки разходи:

· Организация и управление – до 10% от общите допустими разходи.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/procedures/razvitie-na-sotsialnoto-predpriemachestvo/ и на

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f1d81bed-bf60-4353-b257-d8990feadcf2