Пета международна среща 10-11 януари и участие от НФРИ в мобилности – 10 май – 12 януари 2017 г., Испания

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

На 10 януари т.г. във Валенсия, Испания стартира  Петата международна среща, организирана от консорциум от партньори, включващ Националната федерация на работодателите на инвалиди и още 6 организации от България, Австрия, Испания и Турция по Проект № 2014-1-BG01-KA202-001529 „Коучинг (Наставничество) на работното място - EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетентности на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на програма Еразъм + по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.

Проектът „Коучинг на работното място” подкрепя включването на подхода на подкрепената заетост в страните партньори, където има изградени традиции в тази област - Австрия и Испания, но също така и в страни като България и Турция, където това ще се направи за първи път, чрез разработване на EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетенции на консултанти на подкрепена заетост за хора с увреждания, каквито са и специализираните предприятия за хора с увреждания. В края на 2015 г. беше връчен Сертификат за качество на проекта от страна на Националната агенция, която го класиране като "най-добър проект на годината". Информация за постигнатите резултати до момента по проекта е достъпна чрез интернет страницата на проекта на адрес: http://supportemployment.eu/?page_id=15

По време на  посещението в Испания бяха проведени:

 • В периода 10-11 януари 2017 г. - заседание на Петата партньорска международна среща;
 • В периода 10 май - 12 януари 2017  г. - обмяна на опит в три институции за осигуряване на заетост на хора с увреждания:
 • Общинско предприятие за хора със специални нужди  увреждания  (Представяне на Валенсия Activa програма за заетост за хората с увреждания) посети Центъра за заетост за специални нужди, наречени Fet de Vidre, където хората с увреждания изработват ръчно арт изделия от стъкло;
 • Асоциация ASINDOWN, неправителствена организация за лица със синдром на Даун, която се явява доставчик на подкрепена заетост – лицата се обучават на място в асоциацията,след което организацията посредничи пред работодатели за намиране на работа;
 • ONCE - национална организация на незрящи и с намалено зрение в Испания. Към националната организация ONCE е създадена Фондация за сътрудничество и социалното включване на хората с увреждания, която от 1988 г. до момента е осигурила над 80 000 работни места  за хора с увреждания. Двете институции работят за социална и трудова интеграция на хората с увреждания. Лотарийите игри и продукти, които предоставя ONCE са икономически движещата сила на организацията.

 

НФРИ имаше трима свои представители по проекта от специализираните предприятия, «Авис» ЕООД - Бузовград, «Лозана» ЕАД – София и ЕТ «Савина» - Ямбол.

Извън трите мобилности участие в посещенията взеха и управителите на  «Стопански дейности КЦМ» ООД – Пловдив и «РА Осигурителна Каса» – Враца, «Мир-И» ЕООД – Етрополе, «Марица 2011» ЕАД – Пловдив, «Вапцаров 2011» ЕАД – Карлово, «Мальовица» ЕООД – Самоков, «Велдия Дизайн» ЕООД.

 

 • Междукултурни дейности.

По време на международната партньорска среща беше направен:

 •  Преглед на текущото състояние на постиженията на базата на четвъртия план за действие;
 •  НФРИ представи доклад за реализираните дейности на Националния консултативен борд в България с участието на заинтересованите страни;
 •  НФРИ представи междинен доклад за изпълнението на пилотната фаза на професионалната обучителна програма за Консултанти за подкрепена заетост.
 • Дискусия относно следващите стъпки на дейностите по пилотиране на обучителната програма.
 • Набелязани срокове за представяне на финансови отчети към водещата организация «Згура-М» - Пловдив;

Председателят на федерацията взе участие в партньорската среща, в дискусиите с различни организации работещи в сектора на заетостта на хора с увреждания и с представители на организациите домакини на посещенията на място.