Регионалният форум в Пловдив се проведе на 10 юни 2011 г. в Община Пловдив

Фотография

ПЛОВДИВ

Регионалният форум в Пловдив се проведе на 10 юни 2011 г. в Община Пловдив. Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди откри форума. Кратко приветствие към участниците във форума направи Борислав Инчев – главен секретар на Община Пловдив. След което доц.Ивков представи иновативната услуга „Специализирано бюро за посредничество и асистиране на хора с увреждания ”. Целта е индивидуален подход при предоставяне на услугата на самите лица в зависимост от техните възможности, квалификации и потребности. Агенциите трябва да посредничат между работодателите и лицата с увреждания с цел наемането им на работа. Доц. Ивков допълни, че посредничеството, което се предлага, чрез иновативната услуга, се базира на интернет комуникациите. Чрез бюрото за трудово посредничество вече са предоставени онлайн обучения. Проектът е в национален мащаб и се провежда в шестте района на планиране. Целевите групи са както хората с увреждания, така и доставчиците на услуги и роботодателите, тъй като те трябва да бъдат подпомагани с консултации за адаптиране на работно място, за програми, които могат да ползват – съответно национални и европейски. Към лицата, търсещи заетост е насочено основното внимание. Тодорова отбеляза, че трябва да се търсят силните страни на хората с увреждания. Досега е проведено обучение на доставчици на услуги - неправителствени организации с цел популяризиране на модела на подкрепена заетост и за да може този вид услуга да бъде припознат от повечето доставчици на услуги. Лиляна Елицина – експерт в интеграцията на хората с увреждания представи политиките и мерките за подкрепа насочени към работодателите при осигуряването на работни места за хора с увреждания.

Участниците във форума направиха предложения за оптимизиране процеса на посредничество, които федерацията да обобщи и внесе пред нужните инстанции.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.