Годишно Общо събрание на Европейския форум за хората с увреждания, EDF в Мадрид, Испания, 13-14 май 2017 г.

Фотография

На 13-14 май 2017 г. в Мадрид, Испания, се проведе Годишното общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания, EDF, което събра над 200 участници, делегати на Годишното Общо събрание, включително наблюдатели, партньори, гости и членове на световното движение за хора с увреждания. Срещата беше организирана от испанските членове на EDF - CERMI и Фондация ONCE.

В българската делегация участие взеха Е.Тодорова – председател на УС на НФРИ и М. Скарлатов – експерт в Съюза на инвалидите в България.

Янис Вардакастанис откри Годишното общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания, EDF като очерта напредъка, който движението на хората с увреждания постига през последните 20 години. Той подчерта също голямото значение на ратифицирането от страна на Европейския съюз (ЕС) на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Вардакастанис акцентира и върху отговорността на ЕС да застане на страната на своите граждани и да подобри условията на живот на всички хора, включително и на хората с увреждания. "Видяхме приемането на много закони и политики на ЕС, които защитават, популяризират и гарантират правата на хората с увреждания в области като права на пътниците, структурни фондове, заетост, достъпност в мрежата и т.н. EDF вярва в силна и обединена Европа и изразява своята подкрепа за ЕС като място, където всички човешки права са защитени и хората с увреждания са включени в обществото без дискриминация. ЕС трябва да защитава хората с увреждания от въведените строги мерки, които създават повече бедност и неравенство ", каза Янис Вардакастанис.

Освен това председателят на EDF изтъкна значението на активното участие на хората с увреждания чрез техните представителни организации в съответствие с мотото на движението за хора с увреждания: "Нищо за нас без самите нас". "На национално ниво съществуват случаи, при които организациите на хора с увреждания не се подкрепят от правителствата или не се създават предпоставки  да вършат работата си. ЕС и неговите държави-членки са задължени по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която са ратифицирали, да гарантират участието и консултирането на организациите на хората с увреждания. Трябва да се осигури изграждането на капацитет и финансирането и премахването на бариерите", подчерта Янис Вардакастанис.

Председателят на група III (Разни интереси) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Лука Жайер представи работата, която ЕИСК прави за насърчаване на правата на хората с увреждания и прилагането на Конвенцията. Той също така призова ЕС да разработи ясна и всеобхватна програма за правата на хората с увреждания вследствие на препоръката на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. "Когато мисля за движението за хора с увреждания, мисля за ценности, права, хора и устойчиво развитие", заключи той.

В събота 13 май 2017 г. говорители бяха - еврокомисаря по трудова заетост, социални въпроси, умения и пазар на труда Мариан Тисен, член на Комисията на ООН за правата на хората с увреждания, г-жа Aна Пелаез и Хелга Стивънс, член на Европейския парламент.

            В неделя 14 май 2017 г. дискусията се съсредоточи върху Европейския акт за достъпност, който представлява предложение за законодателство, което да улесни много продукти и услуги в Европейския съюз за да бъдат по-достъпни за хората с увреждания.

Европейският форум на хората с увреждания /EDF/ предлага Европейският акт за достъпност да се превърне в задължително законодателство възможно най-скоро.

            Предложеният акт за достъпност ще бъде под формата на директива, която е правно обвързваща – това означава, че държавите членки са задължени да прилагат постановеното в нея. EDF смята, че обхватът на Европейския акт за достъпност трябва да се разшири, за да включва повече области, които са важни за ежедневието на хората с увреждания, напр. сградите около достъпните стоки и услуги. Как например хората с увреждания ще достигнат банкомат, ако сградата на банката не е достъпна за тях?

Необходим е по-строг и амбициозен Европейски акт за достъпност, защото в Европа достъпът до много основни продукти и услуги често пъти е затруднен за хората с увреждания в сравнение с останалите граждани. Европейският акт за достъпност трябва да гарантира минимално ниво на достъпност по отношение на продуктите и услугите, за да може да се осигури разпространението им във всички държави членки.

            Приемането на Европейския акт за достъпност ще представлява голяма стъпка за ЕС,  която ще доведе до приобщаването на 80 млн. граждани с увреждания, което е в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от всички държави членки ( без Ирландия).

При проведените избори на заседанието на Годишното общо събрание на EDF беше избран председател, съвет на директорите и изпълнителен комитет. Янис Вардакастан бе преизбран за президент на EDF.