Шеста международна среща 04-05 юли 2017 г. и провеждане на мобилности в периода 4–6 юли 2017 г., Бургас

Фотография

Фотография

Срещата започна с приветствие от координатора на проекта Мария Горанова и беше последвана от кратко въведение за организирането на дните на срещите, събитието за мултиплициране и посещенията за мобилност. След което стартира първата сесия на партньорите по проекта и участниците в мобилността – представители от Испания, Австрия и Турция. Партньорската среща се съсредоточи в рамките на управлението и изпълнението на проекта - преглед на текущото състояние на постиженията към момента въз основа на Петия план за действие по проекта, представен от Згура М. Външният оценител Джордж Милис обсъди времето за назначаване за частни интервюта с всяка от организациите на партньорите. По време на втората сесия от срещата партньорите представиха и презентации от реализираните дейности на Националните консултативни съвети. От страна на българските партньори - НФРИ, Згура М, НАПОО и Интерпроджект беше съобщено, че същата е отложена поради натовареността в същия период с пилотирането на обучителната програма за консултанти за подкрепена заетост. Партньорите от България съобщиха, че подкрепят към момента и подготовката на държавен образователен стандарт за новата професия и като цяло процеса на акредитация в България. Бяха представени докладите за изпълнението и финализирането на пилотната фаза на обучението във всяка страна. НФРИ представи фазата на пилотиране с привлечени 44, от които 41 успешно са преминали оценката. От своя страна Згура М допълни, че са привлекли 68 лица, от които успешно са преминали курса на обучение и оценка 63 лица или общо за България 104 лица обучени пилотно за Консултанти за подкрепена заетост.

Мобилностите също стартираха на 4 юли 2017 г., като участниците в тях се включиха в съвместна сесия за запознаване с партньорите от проекта Coach @ Work, като им беше представена програмата за мобилност. След организационните въпроси участниците в мобилности стартираха с обмяна на опит в Общинско социално предприятие "Морски знаци" -  Бургас, където беше представена дейността на социалното предприятие и обсъдена заетостта на хората с увреждания от гледна точка на работодателя. Проведоха се и индивидуални срещи със служителите в рамките на социалното предприятие и запознаване с българския модел на социално предприемачество. Повече тук: https://www.youtube.com/watch?v=ufBmpgz6JNM.

Второто посещение беше на Фестивала "Пясъчни фигури" в Бургас, където участниците бяха посрещнати от служител с увреждания, който ги запозна с добрата практика за реализация на работа в сферата на туризма за хора с увреждания. Вечерта на същия ден се проведе междукултурен обмен. Мобилностите имаха възможност на следващия ден да посетят Областна администрация Бургас, където се запознаха с местната социална политика на област Бургас и обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество. Четвъртата среща на мобилностите беше с Ивайло Вълчев млад предприемач с увреждания, с когото дискутираха върху предизвикателствата и перспективите за младите предприемачи в България и възможно ли е млад предприемач с увреждания да успее. Петото посещение беше на остров Света Анастасия, където участниците дискутираха върху трудова реализация на подкрепена заетост в туристическия сектор и достъпния туризъм за хора с увреждания. Участниците изразиха своето удовлетворение от организацията по проведените мобилности и възможността да се запознаят на място с опита на местно ниво в Бургас.