Информационен форум „Социално предприемачество - предизвикателства и възможности за развитие в Южен Централен район” с международно участие” в гр.Хасково, 18 юли 2017 г.

Фотография

Националната федерация на работодателите на инвалиди, съвместно с Министерство на труда и социалната политика и Община Хасково, проведе Информационен форум с международно участие  „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Южен централен район” на 18 юли 2017 г. в залата на Община Хасково. В работата на форума участие взеха д-р Султанка Петрова – министър на труда и социалната политика, Добри Беливанов – кмет на Община Хасково, Е.Тодорова – преседател на УС на НФРИ и зам.-областния управител на Областна администрация Хасково д-р Стефка Здравкова, работодатели на хора с увреждания, представители на държавни и общински администрации от региона, граждански организации, социални партньори и др.                         

Социалното предприемачество може да допринесе за по-голяма заетост и достойно заплащане на труда и да промени живота на хората в неравностойно положение, заяви кметът на Хасково Добри Беливанов, като посочи, че „социалните предприятия са тези, които спомагат за процеса на социално включване, солидарност и зачитане на уменията на всеки отделен човек, съсредоточавайки се върху възможностите му“.  

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика в своето приветствие изтъкна, че се работи по промяна на законодателството в посока насърчаване на социалното предприемачество и наемането на хора с увреждания. „Социалното предприемачество изпълнява значима роля по отношение на социалното включване и повишаване на заетостта, предимно на групи в неравностойно положение, включително и на хората с увреждания. За мен е изключително голяма отговорност и приоритет да развиваме социалната икономика в България”, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика.

Създаването на работни места за хора с увреждания трябва да е устойчива политика, посочи и заместник-областният управител Стефка Здравкова. Тя отчете, че „проблемът със социалната интеграция на хората с увреждания е многопластов, но безспорно заетостта е един от ключовите елементи за успешна социализация. Едва 10 % от хората с увреждания днес намират реализация на пазара на труда. И това става главно в предприятия, специализирани в осигуряване на работа за инвалиди. И ако на базата на тези данни, трябва да направим извод за зрелостта на нашето общество, то сами разбирате, че оценката няма да бъде ласкава“.

Експертите на МТСП Теменужка Златанова и Теодора Тодорова очертаха сегашната ситуация на пазара на труда и жизненото равнище в България, както и мерките и стратегиите, които се прилагат и са необходими за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество.

Е.Тодорова – председател на УС на НФРИ представи добри практики на предприятия за хора с увреждания, които осигуряват устойчиви работни места за хора с увреждания. Конкретен опит за развитие на предприятия от социалната икономика на територията на Южен централен район представиха Иванка Пискова, управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив, Панка Вангелова, управител на „Шанс 5” – Мезек и Сияна Кисьова, управител на „Ния Милва” ЕООД – Хасково.

Регионалният представител на АХУ Т.Синджирлиева представи Социалното предприемачество чрез подкрепа на самостоятелна стопанска дейност от АХУ.                                 

Темата за Местната власт в подкрепа на социалното предприемачество беше представена от Милена Трендафилова, зам.-кмет на Община Хасково, Ефстатиус Кефалидис и Генерален директор на Областна агенция за развитие Родопи, Гърция и д-р Спиридон Арсениу, съветник проекти на управителя на Област Източна Македония и Тракия, Гърция.

Петя Грудева и Славейко Славков от Згура М, направиха презентация на тема: „Връзката между професионалното образование и обучение и социалното предприемачество“. Основната част от презентацията беше посветена на проекта Coach@Work и неговите резултати. В рамките на презентацията те подчертаха резултатите, постигнати от българските партньори – НФРИ, НАПОО, Згура М и Интерпроджект по отношение на въвеждането на модела на подкрепена заетост в България като услуга, предоставяна на свободния пазар на труда. Обучителната програма за квалификация на консултантите по подкрепена заетост беше представена подробно заедно със изготвените EQAVET единици резултати от учене. Значимостта и приноса на модела на подкрепена заетост бе признат  и от заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Тя заяви, че чрез подкрепената заетост много хора с увреждания ще могат да разпознаят силните си страни и ще могат да ги превърнат в конкурентни предимства пред бъдещите си работодатели или бизнес партньори.

По този начин главен акцент в работата на форума беше осигуряване на информация и дискусия за изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора с увреждания с устойчив характер. Участниците във форума споделиха своите виждания и идеи.

След приключване на форума и направените изводи, участниците във форума посетиха „Ния Милва” ЕООД – гр.Хасково, член на НФРИ. На място се убедиха с устойчивостта на идеята на социалния предприемач Сияна Кисьова за развитие на фирмата от една страна, и от друга през годините да осигурява и задържа работни места за хора с увреждания.