ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НФРИ

Изх.N 41/28.05.2019 г.
 
Д О  Ч Л Е Н О В Е Т Е  Н А   Н Ф Р И
 
П О К А Н А
 
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ, НА ОСНОВАНИЕ ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.1 от Устава на НФРИ със свое решение от 7.05.2018 г., СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА на 30.06.2019 г. от 10.00 ч. в  залата на ет.1 на Централен кооперативен съюз, гр.София, ул.Г.С.Раковски № 99, при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Отчет на УС за дейността на НФРИ за 2018 г.
Докл.: председателя на УС
2. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет за 2018 г.
Докл.: председателя на КС
3. Приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за  2018 г.
Докл.: председателя на УС
4. Промяна наименованието на сдружението.
Докл.: председателя на УС
5. Приемане на Изменения и допълнения на Устава на сдружението.
Докл.: председателя на УС
6. Утвърждаване на Проект за бюджет на сдружението за 2019 г.
Докл.: председателя на УС
7. Приемане на решения на Общото събрание.
Докл.:  председателя на комисията по предложенията
        
Поканват се всички членове да участват в заседанието на Редовното Общо събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.
 
Регистрацията започва в 9.00 ч. в деня на събранието.
 
При липса на кворум на основание ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Моля задължително да потвърдите дали ще вземете участие в заседанието на е-пощата на сдружението nfrisofia@abv.bg
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на НФРИ:
/Е.Тодорова/