SAT - система за самооценка на базата на въпросник

SAT е система за самооценка на базата на въпросник, съдържащи въпроси, подредени в икономически и организационни категории, които на базата на експертна оценка, определят профила на тестващото се предприятие и по-специално в случая - възможността му да внедрява или създава иновации и иновативни продукти, услуги или друг вид иновации. След като попълни въпросника, на базата на математически механизъм /мулти критериален анализ/, системата определя възможностите на фирмата, като посочва в проценти възможностите на фирмата по всяка категория въпроси и формира обобщена крайна оценка. През тестването със SAT системата фирмата може да провери къде са нейните силни страни и къде трябва да положи допълнителни усилия, за да има по-голям успех в създаването или внедряването на иновации.

ЛИНК КЛИП : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WgMuhSh0HKE