Заседание на работната група за извършване на промени в Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ

На 3 септември 2020 г. се проведе последното заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ, в което участва председателят на НФРИ. Във връзка с обстановката в страната срокът за работа на междуведомствената група беше съкратен.

На заседанието акцент беше поставен на текстовете в раздел Заетост от закона и по специално текстовете регламентиращи заетостта на специализираните предприятия и защитената заетост. Направените предложения за нормативни промени от членове на работната група в раздел Заетост на Закона за хората с увреждания, не намериха отражение в проекта на работната група, поради определянето им като нецелесъобразни.

В предстоящите промени на закона ще бъдат включени текстове, касаещи работата на Агенцията за хората с увреждания и отлагане създаването на Държавна агенция за хората с увреждания от 1 януари 2021 г. за 1 януари 2022 г.