Онлайн дискусия на Европейската комисия относно Директивата за уеб достъпност

Фотография

Председателят на НФРИ взе участие в онлайн дискусията за уеб достъпност, организиран от Европейската комисия на 23 септември т.г.

Директивата за уеб достъпност, приета през 2016 г., определя 23 септември 2020 г. като дата, до която всички уебсайтове от публичния сектор в ЕС трябва да бъдат достъпни за хората с увреждания. За да се отбележи този  важен ден за цифровата достъпност и участие в ЕС, Европейският форум на хората с увреждания беше домакин на онлайн дискусия относно Директивата за уеб достъпност с Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия.  

Основните заинтересовани страни подчертаха постиженията и оставащите предизвикателства по отношение на практическото прилагане на уеб достъпността от различни гледни точки, включително  разработващите политики, националните правителства, активистите, академичните среди, специалистите по достъпността и, разбира се, хората с увреждания. Беше подчертано, че достъпността не се ограничава единствено до технически решения, а е свързана и с повишаване на осведомеността и обучението.         Хелена Дали , европейски комисар по равнопоставеността, откри дискусията, отбелязвайки, че „Уебсайтовете на органите от публичния сектор трябва да бъдат достъпни, в съответствие с  Директивата за уеб достъпност. Това ще промени живота на милиони хора с увреждания и ще им отвори нови възможности. Заедно можем да преодолеем дигиталното разделение”.                                  Янис Вардакастанис , председател на Европейския форум за хората с увреждания, отбеляза „Изминахме дълъг път за достъпност до мрежата и хората с увреждания неуморно проведоха кампания за постигане на силно законодателство, ясни стандарти и по-добри технологии. Но това е само една стъпка по дългия път към постигане на равен достъп и права за всички граждани на ЕС. Продължаваме да работим усилено, така че политиката на ЕС най-накрая да гарантира пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, а Европейският съюз и всички държави-членки да прилагат правилно всички закони на ЕС за достъпност и равни права.“

 Двете панелни дискусии изследваха постиженията и оставащите предизвикателства във връзка с Директивата за уеб достъпност и практическото приложение и решения за осигуряване на нейните изисквания.                     

Стефания Мирчевска , експерт по стратегии и политики за електронно управление, представи прилагането на директивата в България.                                    

В заключение Лина Нейсгър, директор по стратегия и корпоративна комуникация на Европейска комисия, представи как Европейската комисия прилага в практиката принципа „дизайн за всеки“ при създаването на своите уебсайтове.                           Дискусията беше завършена с видеообръщение от Тиери Бретън , европейски комисар по вътрешния пазар, който подчерта ключовата роля на цифровата достъпност и уеб директивата като променящ играта за цялостна достъпност и прогнозира експертизата в областта на цифровата достъпност като критично конкурентно предимство за ИКТ специалисти на вътрешния пазар.