На 28 януари 2021 се проведе Уебинар Възможности за финансиране на специализираните предприятия

НФРИ проведе онлайн семинар за ръководители и служители на тема: „Възможности за ползване на финансови инструменти от специализираните предприятия” на 28 януари 2020 г. с лектор Елеонора Негуловапредседател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес.

Бяха разгледани възможностите за подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Достъпа до ресурс по линия на Местни инициативни групи (МИГ), ПРСР и Възможностите за финансиране на специализираните предприятия чрез Микрикредитиране и финасиране през инструментите на Фонда на Фондовете.

Основната процедура за финансиране на социални предприятия по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – с бюджет от 51,3 млн. лв., е с реално изплатени 43,5 млн. лв. и подкрепени 225 нови и съществуващи организации. Част от процедурите за безвъзмездно финансиране обаче са с натрупани резерви – така например по „Подкрепа за устойчив бизнес“, по която се предоставят по 5000 лв. за консултантски услуги, сключените договори са 43 за 209 293 лв. при общ бюджет 5,86 млн. лв. Само 2 договора за 286 080 лв. са сключени по процедурата за подкрепа на социални предприятия за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения при общ ресурс от 3 млн. лв.

Само 5 социални предприятия са се възползвали от съществуващите в момента продукти по линия на прехвърления от ОПРЧР ресурс от 70 млн. лв. към Фонда на фондовете, поради непознаване на възможностите и финансиращите предприятия не разбират добре особеностите в дейността им.

В новия програмен период социалните предприятия ще се подкрепят както по линия на новата оперативна програма към социалното министерство, така и по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предстоят да се детайлизират проектите по него. Социалните предприятия настояват държавата да преосмисли съществуващите форми на подкрепа като данъчни и други преференции.