От 30 май е възможно да се провеждат конгресно-конферентни мероприятия, семинари и изложения

Със Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Остава забраната за посещения на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Тази заповед отменя Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г.