Наближава срока за участие с проекти по втория конкурс на АХУ насочен към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна

Срок за кандидатстване:  6.07.2020 г. 17.30 ч.

 

            Напомняме, че срокът за участие с проектни предложения по обявения от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ втори конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда наближава.

            Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

               Проектите се изготвят съгласно Глава трета Проекти със стопанска насоченост на  Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

 

  • Максималният размер на субсидията за проект е 80 000 лв.

           

  • Проектите може да изпращате на електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

 

  • Исканата сума за едно проектно предложение трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

 

  • Посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

 

  • По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

 

            Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

 

            Проектните предложения с документите, които се изискват се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие  (приложение 7 за проекти със стопанска насоченост), и с придружително писмо (свободен текст) в деловодството на АХУ по един от следните начини:

  • На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2. Препоръчваме сканирани и изпратени на мейла в АХУ за подаване на проектите: ahu_stn@mlsp.government.bg
  • Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения по-горе адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани.
  • По електронен път на посочения по-горе електронен адрес на АХУ.

 

            Документите трябва да са подписани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги-  ahu_stn@mlsp.government.bg.

 

         Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

 

        Телефони за справка в Агенцията за хора с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73 – Жасмина Петкова.