Семинар за специализирани предприятия, членове на федерацията в гр.Велинград

НФРИ организира и проведе специализиран семинар за предприятия на хора с  увреждания, членове на федерацията на 22 април 2021 г. в гр.Велинград, на тема: „Проект на Вътрешни Правила за планиране,  разходване   и отчитане   на   преотстъпените средства за интеграция на хората с увреждания и/или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица по реда на чл. 178 от Закона за корпоративното подоходно облагане в Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания”.

Участниците в семинара разгледаха източниците на средства за интеграция на хората с увреждания и/или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица и направление на разходите в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания в НСРХУ и планирането, отчитането и контрола на преотстъпените средства за интеграция на хората с увреждания и/или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица.