Семинари за представяне на доклад на Световна банка в областта на правата на хората с увреждания

НФРИ взе участие в семинари за представяне на доклад на Световна банка в областта на правата на хората с увреждания, проведени на на 14 април и на 28 април 2021  г.

Във връзка с реализацията на проект с предмет: „Предприета реформа в областта на държавната политика за правата на хората с увреждания в Република България“, финансиран по Програмата на Европейския съюз (ЕС) за подкрепа на структурните реформи с изпълнител Световна банка и конкретен бенефициент дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ (ДПХУРВСП) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), бяха организирани семинари в две теми: 1) подобряване на модела на оценяване на функционалните способности и индивидуалните потребности на хората с увреждания; 2) предоставяне на експертни препоръки за създаване на новата институционална структура в    областта – Държавната агенция за хората с увреждания (ДАХУ).

 

Съгласно проектните и договорни ангажименти, екипът на Световната банка проведе преглед на правителствени агенции за хора с увреждания от няколко държави от ЕС от гледна точка на обмяната на опит относно създаването на ДАХУ. След представен доклад от прегледа, бяха избрани 3 европейски държави, Франция, Чехия и Словения,  чиито практики детайлно да бъдат анализирани, със специален фокус на мандата, целите, функциите, организационната структура, управлението, човешките ресурси, резултатите и цялостния опит с такива агенции.

            Предвид финализиране на обследването на избраните държави-членки, включително анализа на действащата система в страната ни, семинарите бяха организирани за представяне на изготвения доклад за целите на бъдещото институционализиране на ДАХУ под патронажа на Световна банка.   Презентациите бяха представени от водещите експерти в екипа на Световна банка.