Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ)

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 г.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания със Заповед № 0023-3534/09.08.2019 г., обн. в Държавен вестник бр. 65 от 16 август 2019 г., изменена и допълнена със Заповед № 0023-3537/21.07.2021 г., обн. в Държавен вестник бр. 63 от 30 юли 2021 г.

Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации, регистрирани по действащото законодателство, които създават ЦЗЗ към специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази по силата на договор или споразумение с тях.

Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).   

С финансиране създаването на тези центрове се цели създаването на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Изграждането на ЦЗЗ, включва инвестиционни дейности за създаването му за 4 месеца и преки дейности, свързани с поддържане на устойчивост на дейностите в центъра за 56 месеца или общо 60 месеца. Целта е създаването на предпоставки хората с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения  да заработват средства от труд, както в условията на защитената заетост, така и по-нататък в обичайната работна среда. 

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост.

  1. Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 600 000 (шестотин хиляди) лева, като:

•           Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на инвестиционни разходи за отделен проект е до 105 000 (сто и пет хиляди) лева;

•           Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на административни разходи за отделен проект е до 64 000 лева (шестдесет и четири хиляди) лева;

•           Максималният размер за покриване на преките разходи за създаване на Центрове за защитена заетост е до 431 000 (четиристотин тридесет и една хиляда) лева.        

Електронен адрес: ahu@mlsp.government.bg

 

Допълнителна информация:

  • Проектната документация можете да намерите на Интернет страница на АХУ www.ahu.mlsp.government.bg в рубрика: Проекти/Програми, Център за защитена заетост.
  • Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

 2.  Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

3.  По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu@mlsp.government.bg

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

        Лице за контакт в Агенцията за хората с увреждания: Стефка Захариева.

        Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73.