Участие в семинар на ЦКС "Социалното предприемачество в кооперативната търговия – развитие на мобилни търговски обекти КООП"

Фотография

На 28 октомври 2021 г. се проведе практически онлайн семинар на тема "Социалното предприемачество в кооперативната търговия –  развитие на мобилни търговски обекти КООП", организиран от Централния кооперативен съюз, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика. Дискусията в условията на COVID-19 бе с цел да се обсъдят възможностите за разширяване на предоставяните услуги, насочени към хора, живеещи в труднодостъпни и планински селища, където няма търговски обект или неговото функциониране е затруднено. В семинара взеха участие представители на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Националния съюз на кооперациите на хората с увреждания, НФРИ, кооперативни организации, стопанисващи мобилни магазини КООП, работната група, разработваща мобилно приложение КООП, студенти от магистърска програма „Управление на търговските вериги“ – УНСС, работещи в кооперативните организации, фондация „Приложни изследвания и комуникации, СБР „Здраве“ – Банкя.

 Съществува политическа воля за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество“, заяви д-р Теодора Тодорова – началник отдел „Социално икономика и социално отговорност“ при дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ (ЖРДПСИ), МТСП. Тя очерта шест основни предизвикателства пред Националната концепция за социална икономика, приета през 2012 г. Основното от тях е слабата регионална застъпеност на политиката по социална и солидарна икономика.

Мобилните обекти КООП се явяват решение на проблема, тъй като в момента осъществяват търговска дейност в 6 области на страната – София, Шумен, Варна, Кърджали, Ловеч и Пловдив. Началото бе поставено от двата магазина на колела, собственост на „КООП Маркет“ ЕООД и ЦКС.

В семинара бяха посочени добри практики от България и чужбина, като от НФРИ добрите практики бяха представени от Елеонора Негулова с темата „Предприятията от социалната и солидарна икономика – възможност за подкрепена заетост и трудова интеграция на хората с увреждания”.

Акцентира се върху предстоящия старт на мобилно приложение КООП, неговите предимства като имиджов и маркетинг инструмент, и специфики в съдържанието.