Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с ув

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 31.03.2022 г. за социални проекти и 17:30 ч. на 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти

 

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

            Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

               Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания/ Методика /. Същата може да изтеглите от тук: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84

               В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

            1. По Глава втора от Методиката /проекти със социална насоченост/:

1.1. Максимален размер на субсидията за проект: 40 000 лв.

            1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  31.03.2022 год.

            1.3  Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg

               Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Финансираните дейности по проектите са обособени в пет компонента, както следва:

               Компонент 1: дейностите насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите  лица с трайни увреждания чрез  внедряване на подходящи приспособления, за повишаване производителността на труда на хората с  увреждания

               Компонент 2: дейности за създаване на архитектурен достъп  до работните места и другите помещения в територията на специализираните предприятия и кооперации;

               Компонент 3: дейности за създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат на територията на специализираните предприятия и кооперации;

               Компонент 4: дейности насочени към повишаване на професионалната квалификация на работещите служители с трайни увреждания;

               Компонент 5: дейности насочени към създаване на условия за сертифициране на специализираните предприятия и кооперации за въвеждане на стандартизиране системи за управление.     

 

2. По Глава трета от Методиката  /проекти със стопанска насоченост/:

            2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

            2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  11.04.2022 год .

            2.3  Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

               Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез:

  • технологично обновяване на машините и съоръженията;
  • въвеждане на нови технологии;
  • разкриване на  работни места за хора с трайни увреждания.

               Проектните дейности са насочени към разкриване на нови работни места за лица с трайни увреждания и закупуване на машини за шивашкото и пластмасовото производство, производството на козметични продукти на капачки и на изделия от метал и др.

            3.  Допълнителна информация:

              3.1.Исканата сума за едно проектно предложение по 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

              3.2.При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

              3.3. По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

 

4. Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на АХУ, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84

 

5. Проектните предложения, заедно с изискваните документи, се подават в по ред описан в таблица за административното съответствие  /приложение 3 за проекти със социална насоченост и приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/,  с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

            5.1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2 и 2.2.

            5.2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 5.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2 и 2.2.

           5.3.  По електронен път на посочените електронни адреси на АХУ, съгласно т.1.2. и 2.2. Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, съответно:

   - за проекти със социална насоченост: ahu_sn@mlsp.government.bg;

   - за проекти със стопанска насоченост: ahu_stn@mlsp.government.bg.

   

 Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.        

Лице за контакт в Агенцията за хората с увреждания -  Жасмина Петкова и телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 .