Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

Краен срок: 17.30 ч. на 26.04.2022 г.

По Компонент 1 - Създаване на ЦЗЗ участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство.  Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания. С финансиране създаването на тези центрове се цели създаването на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуалнизатруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Изграждането на ЦЗЗ, включва инвестиционни дейности за създаването му за 4 месеца и преки дейности, свързани с функционирането на центъра за 56 месеца или общо 60 месеца. Целта е създаването на предпоставки хората с множество трайни увреждания, в това число хора с интелектуални затруднения и психични разстройства,  да заработват средства от труд, както в условията на защитената заетост, така и по-нататък в обичайната работна среда.  

По Компонент 2 - Поддържане на устойчивост на дейностите до 18 месеца в създаден ЦЗЗ участници в конкурса могат за бъдат действащи ЦЗЗ.

            Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост.

  1. Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 618 000  (шестстотин и осемнадесет хиляди) лева, като:

•          Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на инвестиционни разходи за отделен проект е до 105 000 лв;

•          Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на административни разходи за отделен проект е до 62 592 лв.;

•          Максималният размер за покриване на преките разходи за създаване на Центрове за защитена заетост е до 450 408 лв.

  1. Електронен адрес: ahu@mlsp.government.bg

Допълнителна информация:

  • Проектната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, Център за защитена заетост.
  • Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

 1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 26.04.2022 г.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа 26.04.2022 г.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu@mlsp.government.bg

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 26.04.2022 година.

Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

Лице за контакт в АХУ: Теодора Спасова, 02/ 931 80 95, 832 90 73.