Фонд „Социална закрила" ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия.

Проектите ще се финансират в две направления.

По Компонент 1 краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 31.03.2022 г.

 

Фонд „Социална закрила” ще финансира предложения за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социални услуги, както и за изграждане на нова или за реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. За финансиране на проекти по това направление ще бъдат осигурени общо 800 000 лв. Проектни предложения ще бъдат класирани и одобрени до 30 април 2022 г.

 

По Компонент 2 краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 30.04.2022 г.

            Фонд „Социална закрила“ ще осигурява средства за подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия. Одобрените предложения ще бъдат финансиране с общо до 50 000 лв. Проектите ще бъдат одобрени и класирани до 31 май 2022 г.