На 5-6 март 2012 г. в Копенхаген се проведе конференция за достъпност и пълното включване на хората с увреждания

На 5 и 6 март т.г. в Копенхаген, Датското Министерство на социалните въпроси и интеграцията, в тясно сътрудничество с ГД Правосъдие организира конференция относно проблемите на хората с увреждания. Фокусът на Конференцията бе достъпността и пълното включване на хората с увреждания.

Достъпността е много важна част на интеграцията на ХУ в обществото. Достъпна среда без бариери е първата стъпка към изпълнението на правото на хората с увреждания да участват във всички области на обществения живот. Достъпно общество е ключа за общество, основано на равноправието, осигуряващо на гражданите си самостоятелност и средства да имат активен социален и икономически живот.

Достъпно общество означава, че повечето хора ще могат да търсят заетост, да получат образование и обучение, и да следват активен социален и икономически живот. Достъпността трябва да бъде разглеждана като инвестиция, водеща до по-висока производителност. Конференцията показа, че достъпността е грижа за всички, не само за хора с увреждания. Тъй като демографските промени водят до застаряване на населението в Европа, достъпността трябва да бъде взета пред вид в по-широк спектър от политики. Трябва да се уверим, че продуктите и услугите, изградената среда са достъпни за всички, независимо от възраст, способности или статут в живота. Универсалният дизайн вече се използва успешно, но има много области в които не се прилага достатъчно. Хората с увреждания са хора с права. Посредством Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания голяма крачка напред бе направена в това хората с увреждания да преминат от „обекти” на благотворителност, медицинско лечение и социална защита към разглеждане на хората с увреждания като „субекти” с права, които са способни да ги предявяват, както и да взимат решения за живота си въз основа на тяхното свободно и информирано съгласие и да бъдат активни членове в обществото.

Но за да е възможно всичко това трябва да бъдат подкрепени хората с увреждания в техния достъп и да имат възможност да участват в обществото, да имат същите възможности като хората без увреждания. Достъпността може да елиминира повечето ограничения за участие и да даде възможност на хората с увреждания да водят активен и продуктивен живот добре интегрирани в обществото и семейството. Конференцията допринесе с нови предложения как може по-добре да се включат хората с увреждания в обществото.

Постоянният секретар на Министерството на социалните въпроси и интеграция Йеспер Зислер обобщи заключенията от Конференцията, че всички:

  • Трябва да работим за създаване на приобщаващи общества;
  • Трябва да работим към по-достъпна Европа;
  • Трябва да подкрепим участието в училище, заетостта и обществото като цял;
  • Трябва да се борим срещу стереотипите;
  • Трябва да се възползваме от безбройните възможности, които новите технологии ни предоставят;
  • Трябва да се стремим да предоставим повече възможности на хората с увреждания.