Общо събрание на НФРИ на 27 юни 2022 г. в с.Могилово

На 27 юни 2022 г. в Могилово се проведе заседание на Редовното Общо събрание на НФРИ. Бяха разгледани и приети Отчета на УС за дейността на НФРИ за 2021 г., Годишния финансов отчет на НФРИ за 2021 г. баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за 2021 г. и Отчета за дейността на Контролния съвет на НФРИ за 2021 г.  Бяха приети Основните насоки за развитието и дейността на НФРИ през периода 2022-2026 г. и утвърдена Програмата за дейността на НФРИ за 2022 г. и проекта за Бюджет за дейността на управлението на НФРИ за 2022 г.

Бяха приети нови ръководни органи – Управителен съвет в състав: председател – Елка Тодорова и членове: Иванка Пискова, Павел Адамов, инж.Юли Андреев и Веселин Стоянов и Контролен съвет в състав: председател – Мими Иванова и членове: Величка Колчева и Стефка Ярловска.